لینک های دسترسی

هزاران تن از مردم فقير هند بخاطر حق داشتن زمين احتجاج کردند


هزاران تن از فقيرترين مردم هند امروز بعد از يک راه پيمائي يک ماهه بمنظور روشني انداختن بر مشکلات کساني که از انکشاف اقتصادي کشور بي بهره هستند، به دهلي جديد، پايتخت هند مواصلت کردند.

احتجاج کنندگان بيرق ها را باهتزاز درآورده و براي حقوق داشتن زمين و دسترسي به آب شعار ميدادند. مظاهره چيان ميگويند بسياري از دهقانان فقير از زمين هاي شان رانده شده اند زيرا آن اراضي به حوزه هاي صنعتي مبدل گرديده است.

احتجاج کنندگان خواستار ميشوند که هند لوايحي را بتصويب برساند که قباله هاي زمين و قرادادهاي اجارۀ زمين را محافظت ميکند.

تخمين ۲۰ هزار نفر بروز دوم ماۀ اکتوبر راه پيمائي ۶۰۰ کيلومتري خود را از شهر گواليور در مناطق مرکزي هند آغاز کردند.

احتجاج کنندگان بروز دوشنبه بسوي عمارت پارلمان راه پيمائي ميکنند تا براي ايجاد يک ادارۀ واحد اراضي و اجراآت سريع در قسمت حل و فصل منازعات ارضي فشار وارد کنند.

XS
SM
MD
LG