لینک های دسترسی

افزايش در توليدات ترياک در صدر اجنداي کنفرانس ضد مواد مخدر در کابل قرار داشت


اعضاي جامعۀ بين المللي امروز در کابل تشکيل جلسه داده اند تا توليدات بيسابقۀ ترياک و تجارت غيرقانوني مواد مخدر را کاهش دهند.

اين کنفرانس ضد مواد مخدر با اشتراک متخصصين ملل متحد تهديدي را که ترياک به امنيت افغانستان و کشور هاي اطراف متوجه ميسازد، مورد بحث قرار ميدهند.

يک گزارش ملل متحد که در سال جاري منتشر شد نشان ميدهد که کشت کوکنار در سال جاري در افغانستان بطور بيسابقه اي بلند رفت و اکنون تقريباً ۹۵٪ ترياک جهان دران کشور توليد ميشود.

اين گزارش ملل متحد همچنان مشعر بود که تجارت غيرقانوني ترياک با کمک بشورشيان طالب بي ثباتي را تشديد ميکند.

موضوعات داخل اجندا شامل طرق تقويۀ امنيت سرحدات بين کشورهاي آسياي مرکزي ميباشد، که بطور روز افزوني هيروئين از طريق آن قاچاق برده ميشود.

XS
SM
MD
LG