لینک های دسترسی

Breaking News

بی خانگی و فقدان آب آشامیدنی


بقرار احصائيۀ مؤسسه صحي جهان بيش از دو نيم میليارد انسان در ممالک روبه انکشاف جاي بود و باش کافي نداشته و حد اقل پنجصد هزار تن براي يافتن آب آشاميدني روزانۀ شان، بمشکلات رو برو اند.

ملندا سمث خبرنگار صداي امريکا گذارش ميدهد که گروههاي بين المللي و علماي اين ساحات ميکوشند به اين معضله راه حلي مناسبي پيدا کنند.

درين شکي نيست که آب آشاميدني پاک براي بقاي انسان از ضروريات اوليه است. يک انسان بطور متوسط روزانه به ۲۰ الي ۵۰ ليتر آب براي نوشيدن، پخت و پز و پاک نمودن جاي بود و باش خود ضرورت دارد.

عدم موجوديت آب آشاميدني مصئون و عدم مراعات اصول بهداشتي ممکن است سبب گسترش امراض مهلک گردد.

پيتر گلک عالميست که در مورد ارتباط آب آشاميدني مصئون با صحت انسان آثاري نوشته است.

او ميگويد "ناکامي قرن بيست ويکم منجر به امراضي ميگردد که از آب نشئت ميکند از جمله کولرا، ديزانتري، کرم امعا و شستوزوميا که يک مرض پرازيتي ميباشد.

امراض متعدد ديگري وجود دارد که به سبب عدم موفقيت در دستيابي به آب صحي انسان ها، بوجود آمده است."

پيتر گلک عضو يک گروه دانشمندان، انجنيران و بشر دوستاني است که يک وب سايت بنام "آب آشاميدني مصئون از ضروريات اساسيست،" را سر براه نموده اند.

هر خواننده ايکه به صحيفۀ وب دسترسي دارد با دايل نمودن www.drinkingwater.org ميتواند منابع آبي و راه هاي صحي سازي و توزيع آب را آموخته و آنرا بديگران تشريح نمايد.

تشکيلات مذکور ده هزار سي دي رامي که در پنج لسان با تصاوير و مضامين دلچسپ تهيه گرديده به کشورهاي رو به انکشاف ميفرستد.

توليد کنندگان اين سي ديها ميگويند از اصطلاحات خيلي ساده در تهيۀ آنها استفاده بعمل آمده تا به لسانهاي مردم محل بسادگي ترجمه و تفسير شده ميتواند.

حامي وات يک متخصص منابع آبي که اصلاً از کشور سنيگال است ميگويد معلوماتيکه در صفحۀ انترنتي و سي دي موجود است، به سادگي در خود محل قابل تطبيق است.

حامي میگوید "اين بخاطريست که تصاويري دارد که ميشود به سادگي آن را دنبال نمود. اداره کننده و يا وکيل گذر که بحيث نمايندۀ يک قريه ايفاي وظيفه مينمايد ميتواند بسادگي سي دي را بمردم قريه تشريح نمايد."

ساينس دانانيکه در يک کانفرانس مطبوعاتي در همين نزديکي ها در واشنگتن دي سي اشتراک نموده بودند، هوشدار دادند که آنچه را آنها شروع نموده اند يکي از وسايليست که مردم ميتوانند در مورد آب پاک معلومات بدست بياورند، اما آنها خاطر نشان مينمايند که در بعضي حالات روش هاي بسيار ساده، مؤثر تر است.

بطور مثال در بعضي جوامع در طول سالهاي متمادي زنان ساعت ها را روزانه به جمع آوري آبي صرف مينمودند که در آن مواد مضره وجود داشت.

امروز در بعضي نواحي قبل از استفادۀ آب براي نوشيدن و پخت و پز، از فلتري استفاده ميشود که آنرا پاک ميکند.

و اين طرز العمل بسيار ساده در همين جوامع سبب کاهش چشمگير امراض چون محرقه و کولرا گرديده است.

سازمان ملل در سال دو هزار يک سلسله اهدافي را براي بهبود بخشيدن طرز زندگي مردم فقير در نظر گرفت که حق دسترسي به آب نوشيدني و بيت الخلا هاي مصئون يکي از آنهاست.

اين اهداف بايد در ۸ سال آينده بر آورده گردد.

XS
SM
MD
LG