لینک های دسترسی

Breaking News

انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا پيشنهاد امريکا را جهت تعليق عضويت برما رد کرد


آسين، انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا تقاضاي ايالات متحده را مبني بر تعليق عضويت برما، بخاطر سابقۀ خراب آن کشور در مورد حقوق بشر، رد کرده است.

اونگ کين يونگ، منشي عمومي آسين امروز گفت در برخورد با حکومت نظامي برما، مقابله راۀ حل نيست.

مجلس سناي ايالات متحده بروز جمعه باتفاق آرا راي داده از رهبران آسين تقاضا کرد تا عضويت آسين را تعليق نمايند.

لاوس، کمبوديا و سنگاپور امروز تعزيرات اقتصادي غرب را عليۀ برما محکوم کرده گفتند اين تعزيرات مردم ملکي را متضرر ميسازد.

رهبران آسين درين هفته در سنگاپور تشکيل جلسه ميدهند. انتظار ميرود آنها بروز سه شنبه توافقي را بامضا رسانيده به آن بلاک موقف قانوني اي شبيۀ اتحاديۀ اروپائي اعطا نمايد.

اين موافقتنامه راه را براي اتحاد اقتصادي هموار ميسازد.

XS
SM
MD
LG