لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي بنامۀ بش در مورد افشاي کامل تاسيسات ذروي پاسخ داد.


قصر سفيد ميگويد کورياي شمالي بيک نامۀ جورج بش، رئيس جمهور عنواني کيم جونگ ايل، رهبر کورياي شمالي، که ازان رهبر گوشه گير تقاضا ميکرد فعاليت هاي محرمانۀ ذروي آن کشور را افشا کند، پاسخ داده است.

قصر سفيد ميگويد اين پاسخ از طريق مجراهاي دپلوماتيک نيويارک فرستاده شده بود. کورياي شمالي و ايالات متحده روابط دپلوماتيک ندارند.

بموجب يک توافق شش جانبه، کورياي شمالي تعهد کرده که به پرزه ساختن تاسيسات ذروي آن کشور آغاز نموده و همۀ پروگرام هاي ذروي خود را تا آخر ماۀ دسمبر افشا سازد. در بدل آن براي پيونگ يانگ کمک انرژي و امتيازات سياسي تعهد شده بود.

نامۀ جورج بش، رئيس جمهور از پيونگ يانگ تقاضا ميکرد که بتعهد خود وفا نمايد. کورياي شمالي در پاسخ گفت مکلفيت هاي خود را برآورده ميسازد و اميدوار است ايالات متحده نيز به تعهد خود بموجب اين توافق وفا کند.

جورج بش، رئيس جمهور امروز در قصر سفيد خاطر نشان ساخت که نامۀ او توجۀ کيم جونگ ايل را جلب کرد. او گفت راۀ پيشرفت کورياي شمالي اين است که همۀ مواد و پروگرام هاي ذروي خود را افشا نمايد.

XS
SM
MD
LG