لینک های دسترسی

Breaking News

حجاج مراسم سنگ اندازي بر شيطان را در مينا اجام دادند.


بيش از دو مليون مسلمان امروز در عربستان سعودي بادامۀ مراسم حج در مينا مراسم رمي الجمرات، يعني سنگ اندازي بر شيطان را بجا مياوردند.

درين مراسم حجاج بر سه پايه اي که شيطان را مجسم ميسازد، سنگ مياندازند. اين مراسم اکثراً خطرناک ترين مراسم حج ميباشد.

مقامات بمنظور حفاظت حجاج چندين اقدام را روي دست گرفته اند که شامل اعمار دوپل است تا ازدحام را کاهش دهد.

آنها همچنان ارتفاع پايه ها را بيشتر ساخته اند تا هدف قرار دادن آن آسان گردد.

سال گذشته در جريان سراسيمگي حجاج بر سر پلي که بپايه ها منتهي ميشود، بيش از ۳۶۰ نفر هلاک شدند. يک واقعۀ غم انگيز مشابه در سال ۲۰۰۴ باعث لگدمالي و هلاکت بيش از ۲۰۰ نفر شده بود.
XS
SM
MD
LG