لینک های دسترسی

ايالات متحده  - ۷۵۰ مليون دالر کمک به پاکستان


ايالات متحده مبلغ ۷۵۰ مليون دالر براي پاکستان ميدهد. هزف این کمک انکشاف منطقۀ دور افتادۀ قبايلي در آن کشور است.

ادارۀ انکشاف بين المللي ايالات متحده ميگويد، اين پول براي پنج سال پروژه هاي مناطق قبايلي پاکستان را که بشکل فدرالي اداره ميشود و همسرحد با افغانستان است، تمويل خواهد کرد.

اين اداره ميگويد، اين پروژه ها شامل مساعي براي تحکيم معيشيت، توسعۀ فرصت هاي اقتصادي و بهبود سيستم تعليم و تربيه و خدمات صحي محل، خواهد بود.

XS
SM
MD
LG