لینک های دسترسی

فلسطينيان گزارش ميدهند که سرمايه گزاران ۱٫۴ مليارد دالر تعهد کرده اند.


سلام فياض، صدراعظم فلسطينيان ميگويد نمايندگان در يک کنفرانس سرمايه گزاري در بيت اللحم تعهد کردند تا يک تقريباً يک و نيم مليارد دالر در پروژه هاي تجارتي فلسطينيان سرمايه گزاري کنند.

آقاي فياض ميگويد اين پروژه هاي پيشنهادي شايد تا ۳۵ هزار شغل ايجاد نمايد که اکثر آن در کرانۀ غربي رود اردن خواهد بود.

او امروز در ختم يک کنفرانس سه روزه بمنظور جلب سرمايه گزاري براي اقتصاد تقلا کنندۀ قلمرو فلسطين در بيت اللحم صحبت ميکرد.

اقتصاد کرانۀ غربي رود اردن از اثر ايجاد صدها مانع سر راه و نقاط تفتيش اسرائيل صدمه ديده، که رفت و آمد فلسطينيان را مقيد ميسازد.

برنار کوشنر، وزير خارجۀ فرانسه ميگويد اسرائيل ميتواند بدون بخطر انداختن امنيت براي کاهش قيود در کرانۀ غربي رود اردن اقدامات بيشتري نمايد و اينکار را بايد انجام دهد.
XS
SM
MD
LG