لینک های دسترسی

Breaking News

'قیم بلند مواد خوراکه ممکن است سالها دوام یابد'


یک گزارش اداره زراعت و خوارکه ملل متحد (فاو) میگوید قیم بلند مواد خوراکه ممکن است برای سالها ادامه یابد.

این گزارش میگوید قیم مواد خوراکه و غله جات ممکن است از میزان بلند جدید پایین تر برود، اما احتمال رسیدن به سطح پایینتر در این زودی ها موجود نیست.

فاو می گوید درکوتاه مدت، زارعین در ملل فقیر به دریافت کمک هایی مثل تخم بذری، کود کیمیاوی، مواد خورکه حیوانات و دیگر مواد ضرورت خواهند داشت.

این اداره متعلق به ملل متحد همچنین برسرمایه گزاری بیشتر در بخش های زراعت و زیربناهای روستایی به منظور تحریک قابلیت تولید اصرار می ورزد.

سازمان زراعت و خوراکه ملل متحد برخی از کشورهای تولید کننده را در ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خوراکه مقصر می دانند.

به نظر این سازمان این کشورها با هدف حفظ تامین مواد خوراکه داخلی شان صادرات را محدود کرده است. این اداره ملل متحد همچنین می گوید سیاست های که محصولات خوارکه را به تولیدات غیرفسیلی تبدیل می کند، ممکن است به امنیت مواد خوراکه آسیب برساند و ضرورت به بررسی مجدد باشد.

این گزارش قبل از کنفرانس جهانی مجوزه درباره مشکلات موادخورکه درهفته آینده به نشر رسیده است.

XS
SM
MD
LG