لینک های دسترسی

Breaking News

کمک به کشور های فقیر - آیا موسسه انکشاف و همکاری اقتصادی میتواند به هدف خود برسد؟


ملل متحد در سال ۲۰۰۰ اهداف انکشافی را تعين نمود که قرار است تا سال ۲۰۱۵ بر آورده شود. در حاليکه هفت سال به اين معياد باقي مانده است، کسانيکه درين راه بذل مساعي ميدهند نگران اند که اگر کمکها به کشور هاي نادار به ميزان فعلي دوام نمايد، رسيدن به این هدف مشکل خواهد بود.

سازمان انکشاف و همکاری اقتصادی در گزارش اخيرش تائيد نمود که کمکهای مالی به فقير ترين کشورهای جهان در سال ۲۰۰۷، هشت عشاريه چهار فيصد کاهش يافته است. سازمان مذکور ميگويد اين به آن معناست که در کمکها به کشورهای فقير جهان طی دو سال متواتر کاهش بعمل آمده است.

رهبران کشورهای جهان يا جی هشت در سال ۲۰۰۵ وعده نمودند کمکهای شانرا دو برابر بالا برده و تا سال ۲۰۱۰، ۵۰ مليارد دالر کمک اضافی را تأمين نمایند.

اما فعالين جمع آوری امداد ميگويند به اساس ارقام اخير کشور های کمک دهنده از هدف معينه خيلی بدور خواهند بود.

احصائيه ها حاکيست که کمکها از سال ۲۰۰۶ به اينطرف رو به کاهش است، در حاليکه طی ده سال قبل بر آن، کمکها همه ساله رو به افزايش بوده است.

الڤيرا گرول کارمند اکشن ايد ميگويد کاهش کمک ها بعدا از رفع امداد ها بروز کرده است. او ميگويد کشورهاي امداد دهنده عادت به آن دارند که ارقام کمکهاي شانرا بيشتر از مقدار واقعي آن نشان دهند.

گرول: "گر چه ما معاف نمودن از قرضه ها را در کشورهاي روبه انکشاف يک منبع بسيار مهم منابع ميدانيم اما اين عمل کمک واقعي اي نيست که به مردمان فقير درين کشور ها کمک نمايد. اين پولي نيست که مستقيماً به آن کشور ها برود و بناءً مؤسسۀ اکشن ايد مکرراً از کشورهاي مذکور خواسته است تا معافي از قرضه ها را به ارقام کمکهاي مالي شامل نسازند."

گرول ميگويد بر علاوه مصارف تعليمي و کمکها به مهاجرين به ارقام کمکها علاوه گرديده است. لاسن کارمند مؤسسۀ آکسفم ميگويد ۵۰ مليارد دالري را که کشورهاي جي هشت وعدۀ کمک نموده اند شايد در حدود ۳۰ مليارد دالر کمتر تاديه گردد که اين کار سبب تلف شدن انسانها خواهد گرديد.

جان کلنسي سخنگوي لوويس ميچل کميسار کميساري انکشافي اتحاديۀ اروپائي به اين نظر موافق است که نزول مقدار کمکهاي انکشافي رسمي اتحاديۀ اروپا و کشورهاي ديگر اعانه دهنده بخاطريست که دور معافي قرضه ها بپايان رسيده است. علي الرغم آن آقاي کلنسي ميگويد از کمبود کمکها ميتوان بطور مثبتي مستفيد گرديد.

XS
SM
MD
LG