لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی متهم به حمايت از قاچاق مواد مخدر شده است


يک مامور سابق وزارت خارجۀ ايالات متحده اتهام وارد ميکند که مقامات ارشد افغانستان از قاچاق مواد مخدر دران کشور حمايت ميکنند.

تامس شوايک طي مقاله اي که امروز در صفحۀ انترنتي روزنامۀ نيويارک تايمز منتشر شده مينويسد که حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان به کرات مانع مساعي ايالات متحده جهت امحاي محصولات کوکنار در افغانستان گرديده است.

شوايک ماۀ گذشته عهدۀ خود را منحيث انسجام دهندۀ امور ضد مواد مخدر و اصلاحات عدلي در افغانستان ترک کرد.

او ادعا ميکند در حاليکه تندروان طالب از قاچاق ترياک براي تمويل شورش شان استفاده ميکنند، آقاي کرزي و پشتيبانانش نيز از قاچاق مواد مخدر براي جمع آوري پول استفاده مينمايند.

او مينويسد که رئيس جمهور افغانستان از قاچاق مواد مخدر براي پيروزي در انتخاب مجددش بحيث رئيس جمهور در سال ۲۰۰۹ استفاده ميکند.

کدام مامور ايالات متحده و يا افغانستان تا بحال در زمينه تبصره نکرده است.

طبق گزارشات ملل متحد و ايالات متحده، دهاقين افغانستان ۹۳٪ کوکنار جهان را توليد ميکنند.

يک گزارش ادارۀ مواد مخدر و جرايم ملل متحد در سال جاري پيشگوئي کرد که محصولات سال ۲۰۰۸ کوکنار افغانستان خيلي زياد خواهد بود اما کمتر از محصولات سال ۲۰۰۷.

شوايک همچنان ادعا ميکند که حامد کرزي، رئيس جمهور قادر بود با مثال دادن اختلاف در بين مقامات حکومت امريکا، مانع مساعي ايالات متحده را در مورد امحاي محصولات کوکنار شود.

او مينويسد که بعضي از قوماندان هاي قواي نظامي ايالات متحده مانع مساعي ضد مواد مخدر ايالات متحده شده استدلال ميکردند که مبارزه عليۀ قاچاق مواد مخدر نبايد بخشي از ماموريت نظامي ايالات متحده باشد.

XS
SM
MD
LG