لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزه علیه دو مرض جدی و سارئ در هند


مساعئ براي مبارزه با دو مرض جدي و سارئ ( پوليو يا فلج اطفال و ملاريا) در هند، روبه افزايش است.

ستيڤ هيرمن خبر نگار صداي امريکا از دهلئ جديد گزارش ميدهد که قرار است هند بيش نيم مليارد دالر از بانک جهاني، در جهت مجادلۀ امحاي ملاريا، بدست آورد.

تصويب اين وجوه از جانب سازمان صحئ جهان متکي بر تصويب نهائي يک واکسين پُ رقدرتي است به شکل دواي قطره اي که بمنظور جلو گيري از مصاب شدن به شديد ترين نوع مرض پوليو در هند، از طريق دهن به اطفال خورانيده مي شود.

يک پروگرام اوليه و امتحاني مجادله عليه مرض فلج اطفال با استفاده از همين واکسين قبلاً در ايالات اندهيرا پراديش و مدهيا پراديش، غرض وقايۀ اطفال هندي، آغاز شده است.

داکتر تي جيکوب جان، معروفترين طبيب ضد مرض پوليو در هند، اين واکسين را تشويق کُننده خواند.

وي که از منطقۀ ويلار در تاميل نادو صحبت ميکرد، به صداي امريکا گفت واکسين کنوني که فکر ميشد به معنی توليد معافيت عليه هر سه نوع وايروس پوليو ميباشد، چندان نتيجه نداده و موثريت آن بمقابل هر سه نوع وايروس ۱ ۲ و ۳ محدود ميباشد.

طئ سالهاي اخير، طغيان مجدد نوع پوليو ۱ ، در مناطق جنگلزار و خود روي هند، قابل تشويش و انديشه بوده است. اين به گونه گونه ، خطرناک بوده است، زيرا قدرت پخش و تأثير آن در بين اطفال زياد بوده و از نوعي ميباشد که بيشترين فلج ها را بار مي آورد.

مزيد بر هند، پوليو در نايجيريا، افغانستان و پاکستان، يک مرض ساري باقيمانده است.

داکتر جان که رياست متخصصين گروۀ مشورتئ هند را در مورد پوليو عُهده دار است، ميگويد استعمال واکسين هاي متنوع خوردني، شامل سه چند مقدار تجويز شدۀ براي نوع ۱ ويروس را در خود دارد که مزيت اندک ميداشته باشد.

XS
SM
MD
LG