لینک های دسترسی

Breaking News

طي شش سال گذشته دست اورده هاي افغانستان "چشمگير بوده است"


طي شش سال گذشته دست اورده هاي افغانستان چشمگير بوده است: رابرت زوليک، رئيس بانک جهاني که در ارتباط به سفر اخيرش به افغانستان نوشته و در روز نامه واشنگتن پوست به نشر رسيده است.

زوليک مينويسد که طي شش سال گذشته دست اورده هاي افغانستان چشمگير بوده است. وي علاوه ميدارد که حتي باداشتن ظرفيت نسبتا کم، وزارت هاي صحت عامه، معارف و انکشاف دهات به موفقيت هاي دست یافته اند.

وزارت صحت عامه، با استفاده از سازمان هاي غير حکومتي، خدمات اساسي فراهم ميسازد و ميزان وفيات اطفال را۲۶ فيصد پائين اورده است، و هر سال حيات ۸۰ هزار نفر را نجات ميدهد،که يک ميزان بيسابقه است و بيش از ۳۵ فيصد شاگردان مکتب دختران اند که با مقايسه کمتر از پنج فيصد در سال ۲۰۰۱، بطور قابل ملاحظه افزايش يافته است.

تقريبا ۵۰۰ هزار افغان از قرضه هاي مالي کوچک مستفيد شده اند.

زوليک در مضمون خود خاطر نشان ميسازد که برنامه همبستگی ملي که بانک جهاني در سال ۲۰۰۳ با اشرف غني، وزير ماليه سابق براه انداخت به بيش از ۲۰ هزار شوراي انتخابي انکشاف محل اختيار و صلاحيت ميدهد.

قرضه هاي کوچک را براي اغاز پروژه هاي کوچک،برق، ابياري، و تهيه اب اشاميدني فراهم سازند.وي ميگويد که از طريق ا ين برنامه بيش از هفده مليون نفر در ۳۴ ولايت مستفيد ميشوند.

رئيس بانک جهاني به ادامه مي نويسد که با وجود اين پيشرفت، با نزديک شدن انتخابات مجوزه سال ۲۰۰۹، خطرات نمايان است.

قيم مواد غذائي بلند ميرود و موجوديت ان در فصل زمستان نا معلوم است. حمله غافلگيرانه طالبان در اين هفته که در اثر ان ده عسکر فرانسوي کشته شدند و مرگ شش عسکر ناتو که روز پنجشنبه اعلام گرديد، تاکيد بر اين حقيقيت است که اوضاع امنيتي در افغانستان خوب نيست.

زوليک به ادامه مي نويسد که فساد اداري، که بعضا با مواد مخدر ارتباط ميگرد، بر انکشاف تجارت و اقتصاد اثر منفي وارد ميکند.

ملل کمک دهنده از ترس تقلب،دو ثلث کمک هاي شان را خارج از حکومت سوق ميدهند ،که استفاده از بودجه را براي سازمان دهي مساعي سر تا سري براي باز سازي نهاد ها، نا ممکن ميسازد.

رئيس بانک جهاني در مضمون خود خاطر نشان ميسازد که ايا لات متحده و شرکاي ناتوي ان احتمالا عساکر بيشتر به افغانستان اعزام خواهند کرد .

در همکاري با اردوي بزرگتر و موثر تر افغان اين قواي کمکي مي تواند امنيت را تقويه کند. وي ميگويد که کشتن اشخاص شرير و بدکار مشکل را حل نميکند، زيرا هميشه انها موجود خواهند بود. بايد امنيت با اداره محلي و انکشاف ارتباط داده شود.

رئيس بانک جهاني، اقاي زوليک در اخير مضمون روزنامه واشنگتن پوست خود مي نويسد که قواي خارجي و شرکاي انکشافي بدون رهبري موثر افغان،موفق نخواهند شد.

به عقيده زوليک، افغانستان براي مدتي بحيث يک دولت ضعيف باقي خواهد ماند.زوليک ميگويد اينده افغانستان قسما به ترتيبات منطقوي بستگي دارد که مداخلات و دست بازي توسط همسايگان را کاهش ميدهد.

يک عامل عمده ديگر توانائي حکومت در توسعه و استقرار ادارات و انکشاف در ساحاتي است که امنيت در انجا بهبود يافته است.شرکاي افغانستان بايد قوا،کمک وظرفيت ها را براي اعمار اين ملکيت ملي بهم ارتباط دهند.

XS
SM
MD
LG