لینک های دسترسی

Breaking News

سپنتا: جنگ به آنطرف سرحدات باید کشانیده شود


آژانس فرانس پرس، در بخش اخبار خود به نقل قول از رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجه افغانستان ميگويد مبارزه با شورشيان در کشورش، بايد به آنطرف سرحدات و در جايگاه پرورش آنان يعنی پاکستان، کشانيده شود.

آژانس مينويسد سپنتا اين سخنان را در برلين و بعد از ملاقات با وزير خارجه آلمان اظهار داشت. سپنتا گفت کمپ هاي تعليمي عقيدوي و نظامي شورشيان در کوه های پاکستان قرار دارد، و ما بايد جلو آنرا بگيريم، تا آنان قادر نگردند از دهشت افگنی بحيث يک مشی خارجی استفاده نمايند.

فرانس پرس ميگويد: سپنتا حمايت کشورش را از انتخاب زرداري بحيث رئيس جمهور پاکستان ابراز داشته و گفت اميدوار است بتواند با حکومت جديد پاکستان روي مسايل امنيتي منطقه همکاري نمايند.

آژانس از قول وزير خارجه افغانستان ميگويد: واشنگتن نقش قاطعي را در مبارزه عليه دهشت افگني ايفا نموده و همچنان بحيث يک متحد قوي افغانستان روي مسايل امنيتي باقي خواهد ماند.

آژانس فرانس پرس مينويسد: سپنتا طالبان را متهم مينمايد که از افراد ملکي بحيث سپر انساني استفاده مينمايند. و به همين دليل هماهنگي بين نيرو هاي ائتلاف و اردوي ملي افغانستان حتمي و ضروري است.

بقول آژانس فرانک والتر ستاين ماير، وزير خارجه آلمان طي ديدار با وزير خارجه افغانستان از کشته شدن يکزن و دو طفل که هفتۀ قبل در يک محل تفتيش امنيتي کشته شدند، پوزش طلبيد. گزارش هاي تائيد نشده حاکي است که آلمان مبلغ ۲۰ هزار دالر غرامت به خانوده مقتولين پرداخته است.

آژانس فرانس پرس در اخير مينويسد، وزير خارجۀ آلمان تعهد نمود تا ميزان کمک هاي بازسازي آنکشور را به افغانستان تا سال آينده تا ۳۰ مليون يورو، افزايش دهد که مجموع کمک ها را به ۱۷۰ مليون يورو ارتقا خواهد داد.

روزنامۀ باستن گلوب مقالۀ را با عنوان درشت مهمانان مهماني هاي کابل بچاپ رسانيده و مينويسد: تابستان در افغانستان فصل شدت گرفتن جنگها و در کابل فصل مهماني ها در باغ هاست. و در ضيافت هاي ديپلومات هاي خارجي، نظاميان و موسسات کمک کننده چهره هاي شناخته شده و يا کساني را که شايع است قاچاق بر مواد مخدره اند، به خوبي ميتوان تشخيص داد.

روزنامۀ باستن گلوب مينويسد: افراد دعوت شده در اين ضيافت ها کاملاً مغاير آنچه است که دولت هاي اين خارجيان تقاضا دارند. کشور هاي خارجي از کرزي تقاضا مينمايند تا با قاچاقبران، متهمين به فساد اداري و غيره مبارزه نمايد، در حاليکه در عين زمان جامعه بين المللي در کابل حاضر نيست، اين کار را خود انجام دهند.

روزنامۀ باستن گلوب مينويسد: در شرايط فعلي سياسي، کرزي قادر نيست عليه افراد بلند رتبه دولتي که متهم به فساد و تخطي اند، عملي را انجام دهد، مخصوصاً در محيطي که يکي از ديگري حمايت ميکند، مخصوصاً که انتخابات نزديک شده است و آسيب پذيري بعلت افزايش حملات شورشيان به اوج خود رسيده است.

روزنامۀ باستن گلوب مينويسد: جامعه بين المللي مقيم در افغانستان بايد از دعوت نمودن همچو اشخاصي در محافل خويش اجتناب نمايند، اسامي آنان را از فهرست هيات بازديد کننده از کشور هاي خارج بيرون بکشند، به آنان ويزا دخول به کشور هايشان را ندهند، در مورد ملکيت هاي که در خارج و يا داخل خريداري مينمايند باز پرسي صورت گيرد زيرا اين مخارچ از معاشات افراد مذکور به مراتب بلند تر ميباشد.

روزنامۀ باستن گلوب در اين مقاله بطور مثال از خانه هاي شيرپور نام برده که ملکيت وزارت دفاع و دولت بود ولي حال پر از خانه هاي مسکوني مجلل است. در اين مقاله از موسسات امنيتي خصوصي ذکر بعمل آمده است که اکثريت شان تحت استخدام شرکت هاي خارجي ميباشند.

روزنامۀ باستن گلوب مينويسد: جامعه جهاني همچنان به پرداخت پول به جنگ سالاران و قوماندان ها در افغانستان ادامه داده و تمام تخطي هاي آنان را در طول شش سال اخير ناديده گرفته است.

روزنامه از قول دفتر مواد مخدر ملل متحد ميگويد که نيرو هاي خارجي، دست داشتن متحدين خود را در قاچاق مواد مخدر ناديده ميگيرند تا در بدل آن اطلاعات دريافت دارند.

روزنامۀ باستن گلوب در اخير مقاله مينويسد، نتيجه تمام اين ها، ظهور يک نهاد هاي داخلي فاسد ميشود، که باعث بي ثباتي حکومت گرديده و تشنج ناشي از شورش ها را افزايش مي بخشد. به همين علت، خارجي ها بايد با افاده و عمل، نمونۀ براي مبارزه با اين افراد گردند.

XS
SM
MD
LG