لینک های دسترسی

Breaking News

تغير در ستراتيژی ايالات متحده در مورد افغانستان


تغير در ستراتيژي ايالات متحده در مورد افغانستان که از اظهارات مامورين عالي رتبۀ نظامي ايالات متحده به يک جلسۀ استماعيۀ کانگرس تهيه گرديده است.

واشنگتن پوست مي نگارد که مامورين ارشد نظامي ارزيابي بي پردۀ را از جنگ در افغانستان ديروز به کانگرس ارائه داشتند ويک بر رسي همه جانبه را از ستراتيژي ايالات متحده در افغانستان تقاضا کردند.

اين مامورين هشدار دادند که عساکر بيشتر ايالات متحده و همچنان دخالت مزيد ايالات متحده از اينطرف سرحد در منطقۀ قبايلي پاکستان براي نبرد با شورش هاي گسترش يافته لازمي است.

امير البحر مايکل ميلن رئيس عمومي ارکان حرب قواي مسلح ايالات متحده به جلسۀ کميسيون قواي مسلح مجلس نمايندگان کانگرس گفت « يقين ندارم که ما درين جنگ برنده هستيم ولي معتقدم که ما ميتوانيم برنده شويم»

يکروز بعد از آنکه رئيس جمهور بُش اعلام داشت که تعدادي از قوا را از عراق بيرون کشيده و آنها را به افغانستان اعزام ميدارد ميلن و رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده نيز اشاره کردند که به جنگ در افغانستان و پناه گاه هاي شورشيان در پاکستان اولويت ميدهند.

وزير دفاع ايالات متحده به اين جلسه گفت جنگ عليه دهشت افگني از اين منطقه آغاز گرديد و در همين منطقه بايد پايان يابد.

رئيس عمومي ارکان حرب ايالات متحده گفت پوست کنده بگويم وقت از دست ميرود و نفرستادن قواي تقويتي ايالات متحده به افغانستان خطري بزرگتر از آنست که ناديده گرفته شده بتواند.

وي اشاره نمود که تعداد چهار و هزار پنجصد عسکري که رئيس جمهور بُش گفت به افغانستان اعزام ميگردد نيازمندي قوماندانها را بر آورده ساخته نميتواند اما آغاز خوبي است.

هم اکنون تعداد قواي ايالات متحده در افغانستان از بيست و يک هزار نفر در سال 2006 به تقريبال 31000 در سال 2007 بلند رفته است. قواي ناتو نقش محاربوي خود را محدود ساخته است.

در آوانکيه رئيس جمهور بُش افغانستان را يک جبهۀ عمدۀ جنگ عليه دهشت افگني ميخواند و ديويد پتريس وظيفۀ جديدش را بحيث قوماندان عمومي مرکزي بدوش ميگيرد ، مايکل ميلن رئيس عمومي ارکان حرب سترايژي جديديد جامعي را براي افغانستان و پاکستان اعلام نمود.

وي متذکر گرديد که عنصر عمده درين ستراتيژي بدست آوردن نقش بيشتري براي نظاميان ايالات متحده در کمک به پاکستان جهت رد يابي و سرکوبي شورشيان در ساحات قبايلي درامتداد سرحد خواهد بود. نقشي که ميلن ميگويد بر رهبران پاکستان فشار آورده که آنرا قبول کنند.

رئيس عمومي ارکان حرب ايالات متحده به اين جلسۀ کميسيون مجلس نمايندگان کانگرس گفت تا زمانيکه ما از نزديک با حکومت پاکستان براي از بين بردن پناه گاه هاي شورشيان که از آنجا عمليات ميکنند همکاري نکنيم آمدن دشمن ادامه خواهد داشت. اما در مورد اينکه چگونه نظاميان ايالات متحده به پاکستان کمک کرده ميتوانند تفصيلي نداد.

روزنامۀ واشنگتن پُست مي نويسد که اردوي ايالات متحده درين اواخر حملات طيارات بدون پيلوت را بر مناطق سرحدي افزايش داده که موجب انتقاد پاکستان نيز قرار گرفته است.

در هيمن رابطه روزنامۀ نيو يارک تايمز در شمارۀ امروزي خود تحت عنوان « گفته ميشود که بُش امر تهاجم بر پاکستان را داده است »

مي نويسد. رئيس جمهور بُش مخفيانه در ماه جولاي اوامري را تائيد کرده که براي اولين بار به عمليات قواي خاص ايالات متحده اجازه ميدهد تهاجم زميني را در داخل پاکستان بدون تائيد قبلي حکومت پاکستان انجام دهند.

نيو يارک تايمز از قول يک مامور عالي رتبۀ ايالات متحده مي نويسد که اين امر سري اشاره به تغير عمدۀ در روش حکومت رئيس جمهور بُش ميباشد که بعد از هفت سال کوشش براي همکاري با پاکستان در نبرد عليه طالبان و القاعده، و بعد از ماه ها بن بست بسويۀ عالي در بارۀ چگونگي بر خورد با چالش پايگاه هاي با مصؤنيت رو به افزايش تندروان در مناطق قبايلي پاکستان بعمل مي آيد.

نيو يارک تايمز از يک مامور عاي رتبۀ ايالات متحده که نخواسته نامش افشا شود نقل قول ميکند که اوضاع در مناطق قبايلي قابل تحمل نيست و ما بايد مهاجمتر باشيم و اوامري صادر شده است.

نيو يارک تايمز مي نويسد اين اوامر نگراني ها را در مورد پايگاه هاي مصؤن طالبان و القاعده در داخل پاکستان و همچنان اين نظر امريکا را انعکاس ميدهد که پاکستان فاقد آرزومندي و توانائي براي نبرد با تندروان است.

اين اوامر همچنان بي اعتمادي در برابر اردو وادارات استخباراتي پاکستان و اين عقيده را بيان ميدارد که وقتي از عمليات امريکائي ها با پاکستاني ها با جزئيات مشوره شده اين عمليات افشا شده است.

يک مامور ديگر امريکائي ميگويد حکومت پاکستان خصوصي به مفهوم عمومي تهاجم محدود زميني توسط قواي خاص ايالات متحده عليه مراکز عمدۀ تندروان موافقه کرده ولي اين امر شامل تائيد هر گونه عملياتي نيست. اما اين مامور امريکائي نام عضو حکومت پاکستان را افشا نساخته است.

سخنگويان قصر سفيد، وزارت دفاع و سي آي اي از تبصره در مورد اوامر جديد خود داري کرده اند.

قوماندانهاي امريکائي در افغانستان بار ها شکايت کرده اند که تندروان از پناه هاي شان در پاکستان براي حمله بر عساکر امريکائي در افغانستان استفاده ميکنند.

XS
SM
MD
LG