لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر کوشش کردند مانع احتجاجات کشمیر شوند.


قوای امنیتی هند بمنظور جلوگیری از احتجاجات جدائی طلبان، شهر عمدۀ کشمیر تحت کنترول هند را برای دومین روز تقریباً مسدود نموده است.

افراد پولیس و عساکر ملبس به یونیفورم و تجهیزات ضد شورش در جاده های سرینگر گزمه کرده و توسط بلندگوها بساکنین شهر هشدار میدهند تا از خانه های شان خارج نشوند.

دکان ها، دفاتر و مکاتب مسدود است. پولیس با موانع فلزی و سیم های خاردار و تیغ دار جاده ها را مسدود نموده است.

حکومت میگوید قیود بر گشت و گزار را اعلام نکرده است ولی ساکنینی شهر میگویند این مسدود نمودن ها عین تاثیر را دارد.

یک اجتماع جدائی طلبان بمنظور احتجاج علیۀ سلطۀ هند در منطقه برای روز پنجشنبه در نظر گرفته شده بود ولی سازمان دهندگان آن وقتی آنرا به امروز معطل کردند که مقامات ممانعت نمودند.

میر واعظ عمر فاروق، یک رهبر کلیدی جدائی طلبان از پشتیبانان خود تقاضا کرد تا با انتخابات محلی مجوزۀ ماۀ جاری مقاطعه کنند و خواستار یک احتجاج جدید برای روز انتخابات گردید.

XS
SM
MD
LG