لینک های دسترسی

Breaking News

ده فلوریدا تایمز: امریکا در افغانستان، به ایجاد یک حکومت فاسد کمک کرده است


در روزنامۀ ده فلوریدا تایمز، منتشرۀ ایالات متحده مینگارد، براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، چندین بار از رئیس جمهور بُش بخاطر تمرکز برعراق ، انتقاد کرده است. وی اکثراً اشاره کرده است که ما باید منابع خود را به افغانستان متمرکز بسازیم.

نشریه مینگارد، چرا باید چنین باشد؟ افغانستان برای هیچکسی در جهان اهمیت ستراتیژیکی ندارد - نه برای ایالات متحده و نه هم برای هیچکس دیگری - مگر اینکه اهمیت ستراتیژیکی تجارت غیر قانونئ تریاک در نظر گرفته شود.

ده فلوریدا تایمز یونین به ادامه مینگارد: در افغانستان، ایالات متحده به ایجاد یک حکومت فاسد کمک کرده است که به کشور مکسیکو در جنوب ایالات متحده شباهت دارد، و ما میدانیم آنها تا چه حد فاسد اند.

فکر کنید که شما می توانید با صرف یکصد هزار دالر، قواماندان پلیس یک ولایت شوید. برای استفاده لز یک موتر لاری در انتقال مواد تجارتی بداخل افغانستان، باید مبلغ ۶ هزار دار رشوت پرداخته شود. این قیمت یکعراده موتر است.

و هرگاه بخواهید قبالۀ منزل تانرا که مورد دعوا قرار دارد، دوباره بدست بیاورید، باید ۲۵ هزار دالر رشوت بپردازید و آنهم اگر قاضئ به اصطلاح "عادل و درستی" سر دچارتان شود.

بقول نشریه، در مورد حکومت افغانستان، موضوع بر همه آشکار است. نشریه به ادامه میگوید، حتی برادر رئیس جمهور افغانستا، احمد ولی کرزی، قرار گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز، در تجارت غیر مجاز تریاک، دست دارد.

روزنامه گزارش میدهد که هیچ نوع کاری در ادارات حکومت بدون رشوه، انجام شده نمی تواند، حتی خود رئیس جمهور کرزی اذعان داشته است که تمام بانکهای جهان، مملو از پول مأمورین حکومت افغانستان است.

ده فلوریدا تایمز یونین، در آخر مقالۀ خود مینگارد، پس ما چرا در آنجا هستیم؟ به هر حال، عاقبت طالبان بر این کشور فرمانروائی خواهند کرد، مگر اینکه ما با عساکر خود برای یک قرن در آنجا بمانیم و بخواهیم که برای خورد و بُرد یک حکومت فاسد در آنجا ، ملیاردها دالر تهیه کنیم.

ما نمی توانیم هر کشوری را بروی زمین از فساد اداری بدور نگهداریم .اگر اوباما واقعاً هشیار تر از جورج دبلیو بُش است، بقول نشریه، چیزیکه جداً بدان موافق نیستیم، او (اوباما) باید ما را بصورت فوری از آنجا خارج سازد. و بیشتر از این یک سنت هم در افغانستان، بمصرف نرساند.

XS
SM
MD
LG