لینک های دسترسی

Breaking News

ریس محتمله اداره استخبارات از مسدود شدن گوانتنامو طرفداری کرده است 


شخص برگزیده شدهبراک اوباما برای پست اداره استخبارات ایالات متحده میگوید، طرفدار مسدود شدن زندانایالات متحده در خلیج گوانتاناموی کیوبا طرفداری دارد. او آن زندان را یک نمادزیان بخش خواند.

امیر البحر دینیس بلیر که تقاعد یافته است امروز در یک جلسه استماعیه، بر تقرر محتمله خود خود منحیث مدیر اداره استخبارات ملی شرکت نموده و به سناتوران گفت، میعار های برخورد بشری به مقابل مظنونین دهشت افگنی بایددر سرتاسر دوایر حکومتی یک سان تطبیق گردد.

اوگفت اجازه نخواهد داداز مظنونین در جریان تحقیق از تاکتیک های خشن و زننده استفاده بعمل آید. او تصریح کرد کهتعذیب و شکنجه مظنونینعمل اخلاقی،قانونی و یا موثر نیست.

او وعده داد که هرگاه تقرر اش مورد قبول سنا قرار گیرد، شفافیت و حساب دهی را در پیش خواهد گرفت - مخصوصاً اینکه وظیفه رئیس اداره استخبارات کاری است که وسیعاًبدور ازدید مردم صورت میگیرد .

XS
SM
MD
LG