لینک های دسترسی

قوماندانان ارشد امریکا از اقدام اوباما در مورد افغانستان استقبال نمودند


قوماندانان ارشد امریکایی در افغانستان، از تصمیم رئیس جمهور براک اوباما، در ارسال ۱۷ هزار عسکر اضافی به افغانستان استقبال نموده میگویند این انشکاف بصورت چشمگیری وضع خراب امنیتی را در مناطق جنوبی آنکشور، بهتر خواهد ساخت.

جنرال دیوید مک کرنن میگوید سال ۲۰۰۹، سالی مشکلی برای نیرو های ایالات متحده در افغانستان خواهد بود. ولی وی میگوید با افزایش دو لوای جنگی تا چند ماه دیگر، وی انتظار دارد تا وضع امنیتی بهبود یابد.

با این عساکر اضافی، زمینه برای حل این بن بست مهیا خواهد شد، حداقل در بخش اوضاع امنیتی در جنوب. به همین دلیل من، منتظر مواصلت این قابلیت ها و کمک ها و تعهدات آینده از جانب جامعه بین المللی میباشم."

جنرال مک کرنن میگوید حملات طالبان و دیگر گروه های تندرو در جنوب و خطوط سرحدات بین افغانستان و پاکستان افزایش نیافته است، ولی بی باکانه شده است.

برعلاوه استقرار عساکر بیشتر در پوسته های امنیتی در امتداد سرحد، یعنی محلاتی که شورشیان آزادانه قادر به عبور و مرور هستند، مک کرنن میگوید نیرو های امریکایی در تعلیم و تربیه پولیس و اردوی افغانستان در مبارزه علیه شورشیان سهیم خواهند بود.

"آنچه ما میخواهیم به آن برسیم، همان چیزیست که من به آن نقطه عطف میگویم یعنی جائیکه امنیت توسط خود افغانها، پولیس و اردو، تامین گردد و ما بصورت فزاینده در نقش مربی و معلم برای آنان مصروف هستیم."

مک کرنن میگوید که برای سه تا پنج سال آینده، ایالات متحده با شدیداً در افغانستان متعهد بماند. ولی وی میگوید شدیداً به نفع جامعه جهانی است تا در با ثباتی آنکشور، کمک نمایند.

"شورشیان در افغانستان برنده نخواهند شد. اکثریت مردمیکه در افغانستان زندگی میکنند طالبان را رد و دیگر گروه های تندرو را رد میکنند. آنان چیزی برای مردم ندارند تا پیشکش نمایند، آنان کدام امید را برای آینده بهتر بمردم آورده نمی توانند. شورشیان در افغانستان پیروز نخواهند شد."

جنرال مک کرنن قبلاً ۳۰ هزار عسکر اضافی را تقاضا نموده بود، اما وی میگوید ۱۷ هزار عسکر اضافی تا ماه آگست کافی خواهد بود یعنی تا زمان تعین شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.

XS
SM
MD
LG