لینک های دسترسی

وکیل مدافع برای مرد مسلح مظنون مومبی


یک محکمه در هند برای یگانه مرد مسلح که به حملات دهشت افگنی سال گذشته بر مومبی متهم میباشد، وکیل دعوی تعیین کرده، راه را برای پیشبرد محاکمه، هموار ساخت.

محمد اجمل قصاب بروز دوشنبه بنا به ملحوظات امنیتی بوسیلۀ اتصال ویدیوئی از سلول زندانش بمحکمه حاضر شد. او در هفتۀ گذشته از محکمه تقاضا کرده بود برایش وکیل مدافع تعیین نماید و گفته بود که وکیلی را که حکومت معرفی نماید، میپذیرد.

ام ال تهیلیانی، قاضی خاص، بروز دوشنبه به قصاب گفت قاضی اش در قسمت خواندن اسناد محکمه که به انگلیسی و مراتی نوشته شده، بوی کمک خواهد کرد. قصاب صرف لسان اردو را میفهمد.

قاضی همچنان اعلام کرد که محاکمه بروز دوشنبۀ آینده در زندان آرتر رود مومبی که قصاب دران زندانیست، از سر گرفته خواهد شد.

قصاب با رابطه حملات سه روزۀ ماۀ نومبر سال گذشته بر مومبی، که باعث قتل در حدود ۱۷۰ نفر شد، به براه انداختن جنگ علیۀ هند متهم گردیده است.

XS
SM
MD
LG