لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست در مورد قانون جدید برای اهل تشیع افغانستان


در روزنامه واشنگتن پست آمده است، مانند جامعه افغانی در مجموع، اقلیت مسلمان شعیه نیز در افغانستان با فشار های مرد سالاری در خانواده و قبول نمودن حقوق کنونی زنان دست به گریبان میباشد.

طی چند روز گذشته، قانونی ساختن سرکوبی زنان شعیه باعث خشم بین المللی گردیده و مورد تقبیح حکومات غرب و ملل متحد در حالی صورت میگیرد که واشنگتن و ناتو روی تعهدات حضور نظامی و کمک های اقتصادی برای افغانستان و جنگ ضد شورشیان اسلام گراه بحث میکنند.

منتقدین اتهام وارد میکنند که قانون جدید شخصیه شعیه ها که هفته گذشته توسط حامد کرزی تصویب شد، برای مردان شعیه اجازه میدهد تا خانمان شان را از لحاظ جنسی برده ساخته و در خانه قید نمایند.

رهبران غرب این قانون را با قوانین رژیم طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ مقایسه میکنند که افراطیون سنی زنان را از رفتن به مکتب و کار منع نموده بود.

روز یکشنبه کرزی ازین قانون دفاع نموده گفت او هیچ موردی را ندیده که نگرانی غرب را توجیه نماید و علاوه کرد که منتقدین غربی مواد قانون را تفسیر نادرست نموده اند.

ولی او گفت از وزارت عدلیه میخواهد که این قانون را با دقت مطالعه کند تا با قانون اساسی افغانستان در مغایرت قرار نگیرد.

طی مصاحبه ئی با واشنگتن پوست سید حسین عالمی بلخی، عضو شعیه شورای ملی افغانستان که در طرح این قانون کمک نموده میگوید این قانون برای زنان شعیه آزادی های گستردۀ را فراهم میسازد و نیاز به این قانون بود بخاطریکه قانون خانواده گی فعلی افغانستان به اساس قوانین سنی های میباشد.

او تاکید نمود که قانون جدید زنان را وادار نمیسازد تا از لحاظ جنسی به شوهران شان تسلیم شده و بخاطر بیرون شدن از خانه در مواردی که در عننات قبول شده، مانند مکتب، وظیفه، عروسی، دیدن اعضای خانواده و داکتر از شوهر شان اجازه اخذ نمایند.

ولی نادر نادری، عضو کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره نمود که تعداد زیاد زنان بخاطر نافرمانی شور زندانی شده اند. و در مناطقیکه مردم کمتر تعلیم یافته اند، یک مرد شعیه میتواند خانم خود را اجازه ندهد تا نزد داکتر برود.

XS
SM
MD
LG