لینک های دسترسی

Breaking News

روزنامه امریکایی در مورد جدیت فساد اداری در افغانستان


روزنامه اندپندنت در شماره ششم اپریل خویش در مورد ازبین بردن فساداداری در حکومت افغانستان مینویسد که درین کشور فساد اداری بیداد میکند و باید چاره ای درین باره شود.

این مطلب را حکومت جدید امریکا و متحدین این کشور واضح کرده اند و گفته اند که ایشان خواستار اقدامات حکومت جهت از بین بردن فساد درین کشور می باشند.

در رژیم افغانستان اشخاص صادق و خوب موجود اند و ایشان خواهان مبارزه با این موضوع اند.

غربی ها خواهان این اقدام اند و به کمتر ازین قانع نخواهند شد.

ایشان میگویند که برای موفقیت درین کشور و استحکام پایه های دموکراسی مبارزه علیه فساد اداری ضروری است.

همچنان، روزنامه انترنتی سن نیوز دات کات از قول هالبروک نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان می نویسد که استخبارات امریکا در مورد نحوه ساختار و استخدام طالبان به قدر کافی معلومات ندارند و این سبب می شود که مساعی کشورش با بن بست مواجه شود.

هالبروک میگوید که من ازین خیلی عمیقاً ناراضی می باشم که تا کدام اندازه حکومت ما و متحدین ما همه تا کدام اندازه بی اطلاع اند.

او این مطلب را در پاکستان در اجتماع طبقات مختلف بیان داشته است.او تمرکز بیش از حد استخبارات در عراق را در شش سال گزشته عامل این کمبود میداند.

او میگوید طالبان ازین موقف سود می برند و ازان برای استخدام مردم درصفوف شان کار می گیرند.

XS
SM
MD
LG