لینک های دسترسی

پارلمان عراق السامرائی، عضو سنی آن نهاد را بحیث رئیس انتخاب کرد


پارلمان عراق یک عضو سنی آن نهاد را بحیث رئیس انتخاب کرده و این عهده را که برای چهار ماه خالی مانده و کار تقنین را بتعویق انداخته بود، پر کرد.

عیاد السامرائی بروز یکشنبه با کسب یک تعداد بمراتب بیشتر آرا از مصطفی الهیتی، رقیبش، برنده گردید. مقامات میگویند درین رای گیری سری ۲۳۲ وکیل اشتراک کرده بودند.

السامرائی یک عضو ارشد جبهۀ وفق، بلاک عمدۀ سنی ها د رپارلمان عراق است. بموجب نظام تقسیم قدرت بین فرقه های عراقی، عهدۀ ریاست پارلمان برای سنی ها اختصاص داده شده است.

اعضای پارلمان عراق برای ماه ها کوشش کردند تا این عهده را پرکنند تا بالاخره روی السامرائی منحیث کاندید مصالحتی توافق نمودند. او جانشین محمود المشهدانی، رئیس سابق میشود که بتاریخ ۲۳ دسمبر در قبال شکایات اعضای پارلمان مبنی برینکه توهین شده اند، استعفی داد.

خالد العطیه، کفیل ریاست پارلمان، که شیعه است از انتخابات روز یکشنبه ستایش نموده گفت اعضای پارلمان بر یک مشکل پیچیده بنحو دموکراتیکی فایق شدند.

XS
SM
MD
LG