لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای کمک اضطراری ملل متحد برای پناهندگان پاکستان


ملل متحد میگوید برای تقریباً دو ملیون نفوس بیجا شده در تهاجم قوای نظامی علیۀ تندروان طالب به ۴۵۴ ملیون دالر اضافی ضرورت دارد.

یک تقاضای عاجل ملل متحد برای کمک سخاوتمندانه از جامعۀ بین المللی برای اهالی ای که از جنگ ها در شمال غرب پاکستان فرار کرده اند، بعمل آمد.

مارتین موگ وانجا، کفیل انسجام دهندۀ کمک های بشری ملل متحد، طی بیانیه ای گفت وسعت بیجا شدگان از نقطۀ نظر بزرگی و سرعت و ایجاد درد و رنج خارق العاده است.

موگ وانجا گفت ملل متحد در سه و نیم هفتۀ گذشته شاهد بیشترین تحرکات مردم است که طی ۲۰ سال گذشته در جهان بیسابقه بوده است. او گفت که این بیشترین پناه گزینی در تاریخ پاکستان است.

ملل متحد میگوید ۸۸ ملیون دالر قبلاً دریافت شده و تخصیص گردیده که مقدار مصارف این عملیات را به ۵۴۳ ملیون دالر بلند برده است.

XS
SM
MD
LG