لینک های دسترسی

امضای یک موافقۀ تاریخی بین ترکیه وارمنستان


قرار است ترکیه وارمنستان امروز شنبه یک پیمان تاریخی مبنی بر عادی شدن روابط و ختم خصومت روی قتل ارمنی ها را امضا نمایند، این قتلها تحت حکمروایی ترکیه عثمانی درجریان جنگ اول جهانی بوقوع پیوسته است.

توقع میرود که وزرای خارجۀ ارمنستان و ترکیه این پیمان را درشهر زوریخ سویس امضا نمایند و با امضای آن ،روابط دپلوماتیک بین دو کشور را اعاده و سرحدات مسدود دو کشور را بروی هم باز نماید.

قرار است هلری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا و سرگی لاڤروڤ وزیر خارجۀ روسیه در این مراسم اشتراک ورزند.

این موافقه باید توسط پارلمان های ترکیه وارمنستان تصویب گردداما مفسرین می گویند مخالفت قوی داخلی در هردو کشور احتمالاً این عملیه را بطی خواهد ساخت.

ترکیه وارمنستان روی قتل دسته جمعی ارمنی ها توسط حکمروایی عثمانی ها در جریان وبعداز جنگ اول جهانی در قریب یک قرن منازعه در گیر بوده اند. ارمنستان میخواهد که آن کشتاربحیث نسل کشی شناخته شود و ترکیه بشدت مخالف بوده آنرا رد میکند.

روز جمعه درحدود ده هزار اعتراض کننده علیۀ این موافقه در یروان پایتخت ارمنستان راه پیمایی کردند.

XS
SM
MD
LG