لینک های دسترسی

Breaking News

تاسیس محکمه وسارنوالی اختصاصی


مقامات حکومت افغانستان میگویند محکمه وسارنوالی خاصی را غرص تحقیق از وزرا که متهم به فساد اداری اند، تاسیس نموده اند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ظهر روز پنجشنبه فرمانی را به امضا رسانید که به اساس آن صلاحیت های اداره عالی نظارت برتطبیق استرتیژی مبارزه با فساد اداری افزایش یافت.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنگام امضاء فرمان مذکور، در حالیکه حبیب الله غالب وزیر عدلیه، محمد اسحق الکو، لوی سارنوال و محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استرتیژی مبارزه بافساد ادرای حاضر بودند، در یک صحبت کوتاه با رسانه ها افزایش صلاحیت های ارگانهای عدلی وقضای کشور را گامی برای بهتر شدن سیستم ومبارزه با فساد اداری خواند.

محمد اسحق الکو، که همراه با محمد یاسین عثمانی در کنفرانس مشترک خبری پس از امضا فرمان صحبت میگردند، گفت تا 17 نفر از اعضا کابینه قبلی و فعلی حکومت متهم به فساد اداری بوده وغرض ارایه جواب به سوالات سارنوالان به ان اداره خواسته شده اند.

پیش از این نیز آقای الکو از دست داشتن شماری از اعضا کابینه در فساد ادرای یاد آور شده بود واسما شماری از انان را نیز افشا نموده بود، ولی وی در کنفرانس روز گذشته از افشا اسما انها خوداری نمود.

لوی سارنوال افغانستان در رابطه به اینکه چرا تا حال وزرا که در فساد اداری دست دارند به محکمه کشانیده نشده اند، گفت مسولان سارنوالی مصروف جمع اوری اسناد علیه آنها میباشند.

اقای الکو اعلام نمود که دولت افغانستان اقدام به تاسیس محکمه اختصاصی وسارنوالی اختصاصی را نمود است.

محمدیاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه بافساد ادرای میگوید با کسانیکه در فساد اداری دست داشته باشن،د برخورد یک سان صورت میگیرد.

درحالي که تا اکنون اداره عالى نظارت بر تطبيق ستراتيژى مبارزه با فساد ادارى تنها صلاحيت نظارت را داشت، به اساس فرمان جدید، اعضاى مسلکى این اداره بعد از این صلاحيت دارند تا در مسايل مربوط به فساد ادارى به حيث سارنوال عمل نمايند.

به اساس فرمان، آنعده ادارات که عليه فساد ادارى مبارزه ميکنند، مکلف شده اند تا فعاليت هاى خویش را در هماهنگى با اداره عالى نظارت بر تطبيق استراتيژى مبارزه با فساد ادارى انجام دهند.

اين فرمان به اداره عالى نظارت بر تطبيق ستراتيژى مبارزه با فساد ادارى صلاحيت ميدهد تا دارايى کارمندان دولتی را ثبت، و بررسى و آنرا به نشر برساند و درصورتیکه ثابت شود شخصی در مورد دارايى خود معلومات درست را در اختیار اداره قرار نداده باشد، بدون درنظرداشت موقف و مقامم، به سارنوالى معرفى شود.

فرمان به اداره عالى نظارت بر تطبيق استراتيژى مبارزه با فساد ادارى هدايت داده است تا سطح زندگى قبلی و فعلى مقامات بلند رتبۀ دولتى و کارمندان نظامى و ملکى را بطور متواتر بررسى نمايد. و در صورتيکه درسطح زندگى کارمندان مذکور تغیراتی به وجود آمده باشد، و با منابع عايداتى قانونى آنها تناسب نداشته باشد، متخلف جهت پيگرد قانونى به لوى سارنوالى معرفى شود.

XS
SM
MD
LG