لینک های دسترسی

رویترز: ماجرای زندگی یک دختر 16 ساله افغان


دییپا ببینگتن در مطلب خبرگزاری رویترز از زندگی یک دختر 16 ساله بعد از نامزدی با یک مرد کهن سال، دوستی با یک پسر جوان و ماجرای این سناریو اکنون در زندان بسر میبرد.

اکنون این دختر که حمل دارد، نمیداند پدر طفل نامزد اوست، دوست او و یا هم اشخاصیکه در زندان بر او تجاوز جنسی نمودند.

نویسندۀ رویترز با تذکر ازین وضع، به مشکل سیستم قضایی افغانستان اشاره نموده که در مقابل براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد تا بعد از دست آورد های نظامی آنرا بهبود بخشد.

در مطلب از یک وکیل امریکایی نقل قول شده که با 358 زندانی، وکیل و قاضی مصاحبه نموده و ازین دختر جوان نیز وکلات مینماید. او گفته است که اطفال حتی در قضیۀ خود شان در محاکمه حاضر شده نمیتوانند. حکم بدون وکیل، شاهد صادر شده و مظنون همیشه محکوم میشود.

در سیستم قضایی افغانستان، قربانی عمده دختران نوجوان اند، حتی اگر مرتکب جرایم کوچک هم شوند.

نویسنده افزوده که مناصفۀ دختران زندانی در افغانستان به جرایم اخلاقی متهم اند که نمونۀ آن فرار از منزل و روابط جنسی نا مشروع میباشد.

اگرچه قوانین افغانستان جرایم اخلاقی را غیر قانونی عنوان نمیکند، قاضی ها، حین صدرو حکم از مادۀ 130 قانون جزا استفاده میکنند که برای محاکم اجازه میدهد فیصله را بگونۀ نمایند تا عدالت به بهترین وجه آن تحقق یابد.

با تذکر از بافت های اجتماعی افغانستان که در مناطق دور دست آن کشور زنان آنقدر فعال نیستند و حق اشتراک در امور خارج از خانه و اجتماعی را ندارند، نویسنده از یک مشاور ایتالوی نقل قول نموده که از لحاظ فرهنگی، دختران در داخل محکمه در موقفی قرار میگیرند که امکان برنده شدن اصلاً در آن نیست.

اگر دختران صحبت کنند، طوری پنداشته میشود آنها از عنعنات سرکشی نمودند، و اگر خاموشی را اختیار نمایند، آن بمعنی قبول جرم میباشد.

XS
SM
MD
LG