لینک های دسترسی

Breaking News

اولتيماتوم ماويست ها به حکومت نيپال - 2003-07-28


شورشيان ماويست در نيپال به حکومت آن کشور تا روز پنجشنبه وقت داده تا تقاضاهای شان را جهت از سر گرفتن مذاکرات صلح برآورده سازد ورنه با عواقب ناگواری مواجه خواهد شد.

اين اولتيماتوم طی نامه ای عنوانی سوريا بهادر تاپا، صدراعظم نيپال از طرف باربورام بهتارای، رئيس هيئت ماويست ها در مذاکرات صلح درج شده بود.

شورشيان در جملهء ساير موضوعات آزادی رهبران ارشد و کاهش در عمليات اردو را تقاضا کرده اند.

در نامه همچنان تقاضا شده که حکومت پيمان ضد دهشت افگنی را با ايالات متحده فسخ نمايد.

هفتهء گذشته نيپال تقاضا برای محدود ساختن عمليات عساکر را رد کرد ولی گفت موضوع آزاد کردن رهبران شورشيان و افشای محل چريک های لادرک را تحت غور قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG