لینک های دسترسی

Breaking News

چهار میلیون اوکراینی نیاز به کمک های عاجل بشری دارند


جنگ چهار سالۀ اوکراین میلیون شهروند آن کشور را به فقر کشانیده است
جنگ چهار سالۀ اوکراین میلیون شهروند آن کشور را به فقر کشانیده است

ملل متحد هشدار می دهد که نزدیک به چهار میلیون در سر تاسر اوکراین در زمستان پیشرو نیاز به کمک های عاجل بشری دارند.

مقامات ملل متحد گفته اند که در زمستان پیشرو میلیون ها شهروند اوکراینی با کمبود مواد غذایی، خدمات صحی، مسکن، آب وتسهیلات خدمات صحی مواجه اند.

جنس لیرک، سخنگوی دفتر هم آهنگ کننده امور بشری ملل متحد، می گوید بسیاری مردم نیازمند به کمک ها، در مناطق تحت کنترول شورشیان در شرق آن کشور زندگی دارند. در عین حال، شهروندان اوکراینی که تحت کنترول حکومت به سر می برند، نیز نیازمند کمک های عاجل بشری اند.

لیرک می گوید درحدود ٦٠٠ هزار از مردم در مناطق تحت کنترول تجزیه طلبان در شرق یوکراین قادر نیستند به حقوق تقاعد خویش که برای بقای شان خیلی ضروریست دسترسی پیدا کنند.

جنگ چهار ساله در اوکراین دلیل عمدۀ این بحران بشری در آن کشور شده است. ملل متحد گفته است که در جنگ اوکراین حدود ۱۰ هزار نفر کشته شده و ۲۳ هزار نفر دیگر، زخمی گردیده است.

منازعۀ نظامی در شرق اوکراین حدود چهار سال قبل بین حکومت آن کشور و شورشیان که از حمایت روسیه برخوردار است، آغاز گردید و تا حال هیچ نشانۀ از خاتمه یافتن این جنگ وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG