لینک های دسترسی

Breaking News

زمینۀ آموزش موسیقی برای دختران


زمینۀ آموزش موسیقی برای دختران

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار پسران برای ده ها تن از دختران افغان نیز زمینۀ آموزش موسیقی را در رشته های مختلف فراهم کرده است.

همچنان در این انستیتوت برای شماری از دختران و پسران یتیم و خیابانی که قبلاّ در جاده های شهر کابل مصروف دست فروشی و کار های شاقه بودند زمینه آموزش فراهم شده است.

نگینه یکی از شاگردان این انستیتوت که قبلاً در یکی از پرورشگاه های شهر کابل بسر میبرد میگوید از دو ماه به این طرف در انستیتوت ملی موسیقی مصروف آموزش سرود است.

"این آلۀ سرود است و دو ماه است که من آن را می آموزم، این آله را پیش استاد عرفان خان یاد میگیرم و از این رشته بسیار راضی استم."

انستیوت ملی موسیقی افغانستان از یک سال به این طرف در شهر کابل به فعالیت آغاز کرده است.

داکتر ناصر سرمست مسؤول و بنیان گذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید هر دوره آموزشی این مرکز ده سال را در بر میگیرد و به شاگردان در این جریان انواع آلات موسیقی هم شرقی و هم غربی آموزش داده میشود.

با اینکه عُمر این انستیتوت تا هنوز کمتر از یک سال است اما شاگردان این مرکز میگویند در این مدت چیز های زیادی را آموخته اند.

زمینۀ آموزش موسیقی برای دختران
زمینۀ آموزش موسیقی برای دختران

"این آله رباب است و حدود دو ماه است که مصروف آموزش استم ، من دوازده سال دارم. اسم من رامین است."

مسؤولین مگیویند حدود ۴۵ تن از شاگردان این مرکز از میان اطفال یتیم و اطفالی که در پرورش گاه ها بسر میبرند انتخاب شده اند.

سبنای هشت ساله یکی از دختران پرورشگاه در این مرکز مصروف اموزش پیانو است. او میگوید:

"نام من سبنا ارسلا است و دو ماه است که مصروف آموزش پیانو استم."

در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار استادان داخلی شماری از استادان خارجی نیز مصروف تدریس اند.

این استادان میگویند طی ده سال آموزش شاگردان این مرکز بصورت مسلکی همه فنون موسیقی را فراخواهند گرفت.

عرفان خان که از هندوستان به کابل امده است اکنون در این مرکز به شاگردان آله سرود را آموزش میدهد.

"نام من عرفان محمد خان است، من از هند به افغانستان آمده ام. ما از چهارده پشت موسیقی می نوازیم. استاد من، استاد محمد عمر خان پدرم بود. استاد الیاس خان کاکایم بود. من یک سال میشود که به افغانستان آمده ام و حدود پانزده شاگرد دارم."

در حال حاضر در مجموع یک صد و پنجاه تن از اطفال و نوجوانان در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مصروف آموزش موسیقی هستند که ۳۵ تن آنان را دختران تشکیل میدهند.

داکتر ناصر سرمست مسوول این انستیتوت میگوید در تلاش جذب دختران بیتشر به این مرکز بوده و همچنان تلاش میکند پنجاه در صد امکانات این مرکز را برای اطفال که مصروف کار های شاقه در جاده های شهر کابل اند اختصاص دهد.

او میگوید بخاطر برخی تبعیض های فرهنگی که در افغانستان وجود دارد برای جذب دختران در این مرکز با مشکلاتی مواجه اند.

"اول این که در افغانستان نه تنها تبعیض بر آموزش موسیقی علیه دختران وجود دارد، استند فامیل های که نمیخواهند حتی پسران شان موسیقی بیاموزند، چی رسد به این که اجازه دهند تا دختران شان موسیقی بیاموزند."

مسوولین این انستیتوت همچنان میگویند در نظر دارند تا فرصت های یکسان را در اختیار دختران و پسران قرار دهند تا تساوی جنسیت در این مرکز در نظر گرفته شده باشد.

XS
SM
MD
LG