لینک های دسترسی

Breaking News

جلسات کابینه افغانستان الکترونیکی می شود 


حکومت افغانستان می خواهد اجراات الکترونیکی را جاگزین بیروکراسی کاغذی سازد.

حکومت افغانستان در نظر دارد تا جلسات کابینه و اجراات مرتبط با آن را الکترونیکی سازد. برای این کار، ریاست عمومی ادارۀ امور سیستم "مدیریت وظایف" یا Tasks Management را به کابینۀ آن کشور معرفی کرد که، بر اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری، از سوی کابینه تایید شد.

محمد هارون چخانسوری، معاون ارتباطات ستراتیژیک و رسانه ها ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، گفته است که هدف کلی سیستم " تدویر الکترونیکی جلسات کابینه، توحید و انسجام تمام وظایف محول شده به وزارت ها و ادارات دولتی، ارائه آن غرض اجراآت به وزارت ها/ ادارات دولتی و ارایۀ نتایج اجراآت پیرامون وظایف ارایه شده از سوی نهادهای دولتی به مقام عالی ریاست جمهوری بوده است".

آقای چخانسوری همچنین گفته است که براساس این سیستم، معلومات در رابطه به تصامیم کابینه و هدایات رئیس جمهور منسجم گردیده و در معرض اجرا برای وزارت ها قرار داده میشود.

مقام ها می گویند که این اقدام علاوه بر جلوگیری از ضیاع وقت ادارات دولتی و ایجاد همآهنگی بیشتر میان آنان، کار ادارات دولتی را سرعت خواهد بخشید.

اقدام برای حکومتداری الکترونیکی در حالی صورت می گیرد که فقط حدود ۴۳ در صد جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارد. افغانستان همچنان ظرفیت و امکانات محدود مصوونیت سایبری در اختیار دارد.

XS
SM
MD
LG