لینک های دسترسی

Breaking News

تعیین سزا برای بچه بازی در قانون جزای افغانستان


مقامات افغان در صدد اند که بهره برداری جنسی از پسران (بچه بازی) را در زمرۀ اعمال جرمی قلمداد کرده و برای نخستین بار، سزا هایی سنگینی را برای عاملین آن، شامل قانون جزا سازند.

نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این تعدیل، در جریان ماه جاری تصویب خواهد شد و گام بسیار مهمی به منظور توقف دادن این رسم ناهنجار خواهد بود.

آقای نادری در بارۀ نوعیت تعدیل گفته است که "در قانون جدید جزا، یک فصل کاملاً جداگانه در مورد جرم پنداشتن این عمل (بچه بازی) در نظر گرفته شده است."

آژانس خبری فرانس پرس که به پیشنویس این فصل دست یافته است، خبر میدهد که در قانون جدید، قربانیان عمل بچه بازی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته نمیتواند. در افغانستان اکنون قربانیان تجاوز جنسی بیشتر اوقات قربانی سیستم عدلی شده و سزا میبینند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر أفغانستان می گوید که در قانون جزای این کشور، تجاوز جنسی و لواطت جرم پنداشته میشود، اما هنوز راجع به پدیدۀ بچه بازی (نگهداری پسران و رقصانیدن شان)، ماده های قانون صراحت ندارد. این کمیسیون می افزاید که قانون در قسمت بچه بازی، مبهم بوده و به این مشکل جامعه، رسیدگی نکرده است.

نصرالله ستانکزی، مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی نیز به خبرگزاری فرانس پرس گفته که "این فصل تازه در قانون جزا، بچه بازی را واضحاً یک جرم قلمداد کرده و هیچ جای ابهام را در بارۀ آن باقی نمیگذارد."

حکومت اکنون امیدوار است که با تعدیل قانون جزای کشور، این مشکل را حل کرده و برای بچه بازی نیز سزا هایی را تعیین کند. با آن که حکومت أفغانستان در قسمت تطبیق قوانین وضع شده تا حال سوابق درخشانی نداشته است، اما جرم قلمداد کردن بچه بازی، گام بسیار مهمی در راه مبارزه با این رسم ناپسند خواهد بود.

محرومیت جنسی

گروه های حقوق بشر میگویند که تفکیک شدید جنسیتی در جامعۀ افغانستان و نیز عدم دسترسی مردان به زنان، قسماً باعث ترویج هرچه بیشتر رسم ناپسند بچه بازی شده است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چندین عوامل دیگر، از قبیل عدم حاکمیت قانون، فساد، دسترسی محدود به عدالت، بیسوادی، ناامنی، و موجودیت گروه های مسلح غیرمسئول نیز در گسترش پدیدۀ بچه بازی نقش داشته اند.

در یک گزارش کانگرس ایالات متحده نیز گفته شده بود که همجنسبازی و بهره برداری نامناسب از پسران در صفوف نیرو های افغان، حمایت ایالات متحده و مردم عام افغانستان از نیرو های امنیتی و دفاعی أفغان، را صدمه می زند.

بچه بازی در زمان حاکمیت طالبان، سزای سنگینی داشت و منع بود. اما این رسم ناپسند در مناطق شمال، جنوب، و جنوبشرق افزایش یافته و به یک مشکل عمدۀ اجتماعی مبدل شده است.

با این هم، برخی گزارش ها داده شده که پسران خوردسال در مدارس و آموزشگاه های نظامی طالبان، مورد سؤاستفادۀ جنسی قرار گرفته و بعد ذهناً برای انجام حملات انتحاری آماده ساخته میشوند، زیرا آنان عقده مند بار آمده و إحساس گناه میکنند.

XS
SM
MD
LG