لینک های دسترسی

شامل شدن معلومات مرتبط به اضرار مواد مخدردر نصاب تعلیمی افغانستان

  • فوزیه احسان

شامل شدن معلومات مرتبط به اضرار مواد مخدردر نصاب تعلیمی افغانستان

وزارت معارف افغانستان تلاش دارد تا از طریق مکاتب و افزودن پیام ها در نصاب درسی مکاتب، در مورد اضرار مواد مخدر به شاگردان و خانواده ها آگاهی دهد.

آصف ننگ، معین تخنیکی وزارت معارف افغانستان به روز یک شنبه طی نشستی که با شرکت مدیران مکاتب، رؤسای معارف و معلمین در کابل دایر شده بود گفت پیام ها و موادی که در آن در رابطه به اضرار مواد مخدر معلومات داده شده تدوین گردیده و برای شاگردان مکاتب تدریس خواهد شد.

معین وزارت معارف می گوید قبل از این نیز، این وزارت پیام های آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر را در لابلای مواد درسی جا داده و از طریق مکاتب به شاگردان و خانواده های آنان انتقال داده است.

XS
SM
MD
LG