لینک های دسترسی

Breaking News

گسترش اعتراضات بخاطر تغیر نام پوهنتون تعلیم و تربیه


شماری از استادان پوهنتون های مختلف و اعضای نهاد های جامعه مدنی افغانستان با برگزاری کنفرانسی از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته اند تا برای جلوگیری از بروز تنش ها در پوهنتون های مختلف، در مورد تغیر نام پوهنتون تعلیم و تربیه تجدید نظر کند.

مرکز هماهنگی جامعه مدنی، شماری از استادان و محصلین پوهنتون های مختلف از دولت خواستند تا نهاد های اکادمیک را به نام اشخاص و افراد مسما نکند.

آنها تصمیم اخیر رئیس جمهور کرزی را برای تغیر نام پوهنتون تعلیم و تربیه به نام پوهنتون پروفیسور برهان الدین ربانی یک حرکت سیاسی خوانده و خواستار تجدید نظر در این مورد شدند.

حیات الله حیات، عضو مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان هشدار داد که شاید این حساسیت به سایر پوهنتون های کشور انتشار کند و سبب بازماندن محصلین از درس و ایجاد تفرقه میان آنها شود.

مرکز هماهنگی جامعه مدنی می گوید که نام گذاری اماکن اکادمیک به نام شخصیت هایی که پس از سال ۱۳۵۷ در صحنۀ سیاسی افغانستان بروز کرده اند، یک اقدام درست نیست، زیرا به گفتۀ آنها تا کنون عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نشده است.

عباس فراسو، یکی از محصلین معترض گفت که اعتراضات محصلین خود جوش بوده و کدام گروه سیاسی در آن دست ندارد.

پس از نصب لوحۀ جدید پوهنتون تعلیم و تربیه با نام پروفیسور برهان الدین ربانی، محصلین پوهنتون یاد شده در اعتراض به این تصمیم دست به مظاهره زده اند که در برخی موارد این مظاهرات با خشونت هایی نیز توام بوده است.

اما حکومت افغانستان می گوید حامد کرزی به پاس خدمات شایستۀ پروفیسور برهان الدین ربانی این پوهنتون را به نام وی مسما کرده است.
XS
SM
MD
LG