لینک های دسترسی

Breaking News

برشنا موسسه: دوستم بل مصرف برق خود را نمی پردازد


عکس از رویترز
به گزارش آژانس خبری رویترز، جنرال عبدالرشید دوستم یکی از رهبران پر قدرت شبه نظامیان در شمال افغانستان، بل مصرف برق را که به 200 هزار دالر رسیده است نپرداخته و مقامات شرکت برق افغانستان را برای در یافت این رقم با مشکل مواجه ساخته است.

" میرویس علمی " یکی از کارمندان بلند پایۀ شرکت برق افغانستان به آژانس خبری رویترز گفته است که دریافت این رقم از جانب دوستم سالها را در بر خواهد گرفت . با آنهم وی می گوید که برای دریافت این رقم مصمم است و اگر دوستم این بل را تادیه نکند، پسر دوستم این رقم را خواهد پرداخت.

در این گزارش رویترز آمده است که هر چند دوستم تا هنوز هم این مبلغ را نپرداخته است اما سایر افراد بعد از آن که برق منازل شان قطع شد با بی میلی بخش های از بل مصارف شان را پرداخت کردند.

خبرنگار رادیو آشنای صدای امریکا تلاش زیادی به خرچ داد تا در این مورد واکنش جنرال عبدالرشید دوستم و یا فیض الله ذکی سخنگوی او را به دست بیاورد ؛ اما آنان حاضر به صحبت نشدند.

برق وارداتی

از سوی دیگر، افغانستان به طور جداگانه نیاز به اعمار شبکۀ برق رسانی دارد تا از آن طریق مشاغل را ایجاد کرده، منابع زیر زمینی خود را که ارزش آن به تریلیون دالر می رسد انکشاف داده و حمایت مردم را به حکومت جلب کند.

در حال حاضر کم از کم 80 درصد انرژی برق افغانستان وارداتی بوده و از کشور های مانند تاجکستان، ترکمنستان و عمدتاً ازبکستان تمویل می گردد.

به همین لحاظ مسئولین برق افغانستان مجبور اند به خاطر جلوگیری از قطع انرژی برق، پول را از مشترکین آن شبکۀ جمع آوری کنند که خود یک مشکل بزرگی تلقی می شود.

سه سال پیش، بیش از نیمی از انرژی شرکت برق توسط خلاف کاران سرقت گردیده بود. شرکت برق افغانستان در سال گذشته با قطع برق بیش از یک هزار متخلف ،230 ملیون دالر به دست آورد که یک افزایش 40 در صد را در سه سال اخیر نشان می دهد.
XS
SM
MD
LG