لینک های دسترسی

Breaking News

تشکیلات نیرو های خاص اردوی افغانستان، گسترش یافت


کندک نیرو های خاص وزارت دفاع ملی افغانستان، به لوای خاص ارتقأ یافت. مقامات نظامی افغان میگویند که بر بنیاد برنامۀ چهار سالۀ امنیتی، تا چهار سال دیگر این لوا به قول اردو مبدل خواهد شد.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که لوای نیرو های خاص آن وزارت، در سرکوب دشمنان، از توانایی های ویژه ای برخوردار است.

نیروهای خاص اردوی أفغانستان را نظامیانی تشکیل میدهد که با راه اندازی عملیات ها، به باور وزارت دفاع ملی، هراس افگنان را زمین گیر ساخته اند .

این نیروها که تا حال به مثابۀ یک کندک وظیفه اجرا میکردند، منبعد در چارچوب لوا عملیات های شان را راه اندازی خواهند کرد. به گفتۀ جنرال بسم الله وزیری، فرمانده عمومی نیرو های کوماندوی أفغانستان، پیام این لوا به طالبان این است که یا به روند صلح بپیوندند یا نابود خواهند شد .

در همین حال، طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی أفغانستان، سال روان را یک سال پر آزمون برای نیروهای امنیتی أفغان میخواند، اما میگوید که با وجود تهدید ها، دشمنان افغانستان را زمین گیر خواهند ساخت.

آقای بهرامی در سخنان خود، از مداخله کشورهای همسایه در جنگ افغانستان نیز یاد کرد و گفت که در این مورد، شواهد و مدارک معتبر در وقت و زمان آن به منابع بین المللی ارایه شده است.

وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که بربنیاد برنامه چهار ساله امنیتی، نیروهای افغان به توانایی های ویژۀ عملیات های زمینی و هوایی دست خواهند یافت .

XS
SM
MD
LG