لینک های دسترسی

Breaking News

خبرنگاران در کندهار به نیازمندان خون اهدا کردند


شفاخانه میرویس یگانه شفاخانه دولتی و حوزوی در جنوب افغانستان است که از خدمات به قربانیان جنگ گرفته تا خدمات نسایی و ولادی به زنان باردار عرضه می کند و هر روزه صد ها نفر در آنجا مراجعه می کند.

مقام های صحی حوزه جنوب غرب را آسیب پذیرترین حوزه صحی در سطح افغانستان می خوانند. به گفته آنان در این حوزه برعلاوه واقعات جنگی، شمار زیاد بیماران مبتلا به امراض خون نیز برای درمان می آیند.

داکتر داوود فرهاد، مسوول شفاخانه میرویس می گوید که در اکثر موارد برای نجات بیماران به خون نیاز است. او می افزاید که در شفاخانه میرویس، ماهانه بیشتر از پنج صد واحد خون به مصرف می رسد.

با درنظر داشت نیازمندی به خون در شفاخانۀ میرویس، در یک ابتکار تازه خبرنگاران ولایت کندهار ده هزار سی سی خون را به بانک خون این شفاخانه اهدا کردند.

مسوول شفاخانه میرویس این ابتکار خبرنگاران را یک اقدام نیک خوانده گفت که بدون کمک جوانان در این زمینه، زند گی بیمارانی که به خون نیاز دارند با خطر مواجه می گردد.

داکتر فرهاد می گویدکه اگر همواره جوانان با درک و احساس به بانک ها خون اهدا کنند، می توان زندگی شمار زیاد قربانیان حوادث جنگی و سایر نیازمندان را با آن مرفوع کرد.

داکتر فرهاد می افزاید که بارها با کمبود خون در شفاخانۀ میرویس مواجه شده اند که کارمندان آن شفاخانه در چندین مورد خون خود را به بیماران شان اهدا کرده اند.

خبرنگارانی که در این اقدام سهم گرفته اند سایر جوانان را ترغیب می کنند تا با اهدای خون خود زندگی هم میهنان نیازمند شان را نجات دهند.

داکتر داوود فرهاد می گوید که برای فراهم آوری خون برای نیاز مندان، شفاخانۀ میرویس امبولانسی را با یک گروه سیار توظیف کرده است تا برای رفع ضرورت نیازمندان از شهر و محلات خون جمع آوری کند.
XS
SM
MD
LG