لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در تلاش مهار آلوده گی هوا


آلودگی هوای کابل، یکی از پیامدهای توسعه غیر اصولی شهری بوده است
اداره ملی نورم و ستندرد کود معیارها و نورم های جدید ساختمانی و شهرک سازی را بمنظور جلوگیری از آلوده گی محیط زیست، تصویب کرده است.

پوپل پولزی، رئیس این اداره می گوید که تصویب این چهار نورم بر وضعیت محیط زیست تاثیرات مستقیم برجا خواهد گذاشت.

آقای پوپلزی گفت "کود مهندسی، کود ساختمانی، کود انکشاف شهری، کود شاه راه ها و سرک ها و کود دیزاین پل ها نو شده است. در کود انکشاف شهری مسایل مربوط به محیط زیست جداً در نظر گرفته شده است که در کود انکشاف شهری ساحات سبز، مقدار ساحه سبز تثبیت شده است مثلاً در یک شهرک چقدر ساحه سبز باید وجود داشته باشد، زمین های زراعتی باید به چه اندازه باشد."

کارشناسان می گویند که توسعه شهری در افغانستان، بویژه در دههء گذشته، بیشتر خارج از اصول و نورم های توسعه شهری صورت گرفته است و پیامدهای جدی محیطی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. نبود پارک ها و سایر محلات سبز، کیفیت هوا در بیشتر شهرهای افغانستان را آسیب رسانیده است.

سازمان صحی جهان گفته است که در افغانستان سالانه حدود سه هزار تن از اثر بیماری های تنفسی، که بیشتر از آلودگی هوا ناشی می گردد، هلاک می شوند.

کنترول کیفیت نفت

واردات و مصرف نفت بی کیفیت، یکی از عوامل اساسی آلودگی هوا در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان دانسته می شود.

مقامات می گویند که با یک شرکت خارجی قرارداد بسته اند تا کیفیت نفت وارداتی را، کنترول کند.

رئیس اداره ملی نورم و ستندرد گفت " یک شرکت بین المللی در ۵ بندر عمده افغانستان - حیرتان، آقینه، شیرخان بندر، نیمروز و هرات کیفیت آن مواد نفتی را که به طور قانونی وارد افغانستان می شود - گاز مایع و تیل – را بطور جدی بررسی و کنترول خواهد کرد."

در همین حال مقامات در اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که سایر نهادهای دولتی و مردمی هم باید در نگهداشت محیط زیست سالم و بهبود کیفیت هوا، سهم بگیرد.

عزت الله صدیقی، مشاور اداره ملی حفظ محیط زیست گفت که در پهلوی کنترول کیفیت نفت وارداتی، باید به وضعیت ماشین های مصرف کنندهء نفت هم توجه شود. "اگر ما تیل ستندرد شده را در موتر کهنه استفاده کنیم باز هم مشکل دود را داریم."
XS
SM
MD
LG