لینک های دسترسی

Breaking News

رشد ورزش اسکی در بامیان


رشد ورزش اسکی در بامیان

محمد رضا محمد یک عضو دفتر "اکو توريزم" درولايت باميان، به رسانه ها گفته است که تيم يازده نفرۍ "اسکى" توسط يک ترينرايتالوى که وارد باميان شده، کسب مهارت مينمايند.

محمدى همچنان می گوید که با آموزش اسکی بازان ، بامیان درفصل زمستان نیز جای دیدنی برای توریستان خواهد بود.

فیردی نان رونالد، ترینرايتالوىدرنشست با رسانه ها گفت که تصميم دارد درقريه هاى علی بیگ ، برغتو وجوزری که درمرکز باميان موقعيت دارند به تمريناتش با اين تيم اسکی بازان بپردازد .

رونالدو گفت که درقدم نخست، از هر قريه متذکره سه تن انتخاب گرديده ودريک دورۀ سه ماه آموزش ميبينند؛ همچنان دوتن ديگر نيز دراين دور بعنوان ترينربه صورت مسلکى وتخصصى آموزش خواهند ديد.

موصوف افزود که اين سه قريه که دردامنه هاى کوه بابا موقعيت دارد بعد ازتحقيقات دوتن ازاسکى بازان امريکايى که درسال روان صورت گرفت به عنوان دامنه هاى خوب براى انجام بازی اسکى انتخاب شده اند.

وى توجه به بازى اسکى را توجه به رشد صنعت توريزم درباميان خواند .

به اساس معلومات مسوولين دفتر"اکو توريزم" ولايت باميان ، اين اسکی بازايتالوى با هزینه مالی "اکو توریزم" در بامیان دعوت شده و شرکت "راه ابریشم" مسووليت تهيه وتدارک وسایل اسکی بازی رابراى تيم يازده نفرى به عهده گرفته است.

مسوولين دفتر مذکور ميگويند که در فصل بهار، مناظر طبیعی بامیان همچنین دو مجسمه تخریب شده بودا، پارک ملی بند امیر، شهر غلغله ، شهر ضحاک ،حوض های بابا، دره اژدر از مهمترین جاذبه های بامیان به حساب می آید که توجه توريستان خارجى را دايما بخود جلب نموده است.

XS
SM
MD
LG