لینک های دسترسی

Breaking News

بیشتر از ٣۵۰ هزار زن سالانه درجهان در اثر حمل یا ولادت هلاک می شوند


بیشتر از ٣۵۰ هزار زن سالانه درجهان در اثر حمل یا ولادت هلاک می شوند

به اساس گزارش سال ٢۰١١ میلادی صندوق اداره نفوس سازمان ملل متحد هفتاد و شش درصد ولادت ها در افغانستان بدون حضور کارکنان صحی و یا افراد مسلکی صورت میگردد.

این گزارش روز پنج شنبه در کابل منتشر شد و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این گزارش یک وسیله مهم جهت مشوره دهی و آگاهی دهی برای بهبود زندگی زنان و اطفال در افغانستان نیز می باشد.

به اساس گزارش تازه صندوق اداره نفوس سازمان ملل متحد در افغانستان تنها ٢٤ درصد ولادت ها تحت نظر کارکنان صحی ماهر صورت می گیرد و متباقی بدون حضور افراد مسلکی انجام می شود.

هوکمان، نماینده سازمان صندوق سازمان جمعیت ملل متحد در افغانستان روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر صحت عامه افغانستان گفت به اساس این گزارش اگر قابله ها در جاهایی که نیاز می باشد، حضور داشته باشند امکان دارد جلو ٩۰ در صد مرگ و میر مادران گرفته شود.

وی در این مورد افزود "این گزارش به اهمیت آموزش قابله ها اشاره می کند و میگوید که نه تنها به تربیه قابله ها نیاز است بلکه باید به کسانی که استعداد دارند زمینه آموزش آن فراهم گردد. چون این یک وظیفه بسیار مهم است و قابله ها زندگی اطفال و مادران را میتوانند نجات بدهند. ما با سایر همکاران بین المللی خود به حمایت خود از برنامه های وزارت صحت عامه افغانستان ادامه میدهیم تا به کمیت و کیفیت قابله ها در کشور افزوده شود."

مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند گزارش وضعیت قابلگی در جهان که توسط سازمان جمعیت ملل متحد منتشر شده میتواند یک وسیله مهم در زمنیه مشوره دهی و آگاهی دهی برای بهبود زندگی زنان و اطفال در افغانستان نیز باشد.

داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در این مورد می گوید.

این درحقیقت یک گزارش جهانی است و می شود به حیث یک وسیله به خاطر تقویت قابله ها از آن استفاده نمود. علاوه براین، گزارش یادشده مهر تأیید بر این موضوع است که قابله ها نقش مهم در عرصه کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بازی میکنند.

وضعیت قابله ها در افغانستان

در افغانستان آمار و ارقام نشان میدهد که از هر یازده زن یک زن در زمان حیات خود در هنگام حمل و ولادت با خطر مواجه می باشد که ممکن است منجر به مرگ شود.

مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که هم اکنون در افغانستان حدود ٢٨۰۰ قابله ایفای وظیفه میکنند و برای عرضه خدمات به ٩۵ درصد زنان کشور به ٢۵۰۰ تا ٣۰۰۰ قابله دیگر نیاز است.

به اساس گزارش جمعیت سازمان ملل متحد، همه ساله در جهان اضافه تر از سیصد و پنجاه هزار زن در هنگام حمل یا ولادت جان میدهند و در جریان یک سال همچنان حدود دو ملیون طفل در ٢٤ ساعت اول زندگی می میرند.

XS
SM
MD
LG