لینک های دسترسی

ملاقات آن سان سوچی با وزیر دولتی


ملاقات آن سان سوچی با وزیر دولتی

یک مقام برمایی به روز شنبه گفت، قرار است "آن سان سوچی" رهبر طرفدار دموکراسی هفتۀ آینده با یکی از وزرای حکومت جدید آن کشور ملاقات نماید که از پشتیبانی اردو برخوردار است.

آن مقام که از اظهار نامش خودداری نموده گفت قرار است آن سان سوچی با سان سوچی، وزیر کار آن کشور به روز دوشنبه در یکی از مهمان خانه های دولتی ملاقات نماید.

سان سوچی تحت قیادت حکومت قبلی برما مسؤول روابط میان انجمن نظامی و این برندۀ جایزۀ صلح نوبل بود.

آن سان سوچی پس از گذشتاندن ۱۵ سال در زندان و یا نظر بند، در ماه نومبر سال گذشته آزاد شد.

XS
SM
MD
LG