لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات آن سان سوچی با وزیر دولتی


ملاقات آن سان سوچی با وزیر دولتی

یک مقام برمایی به روز شنبه گفت، قرار است "آن سان سوچی" رهبر طرفدار دموکراسی هفتۀ آینده با یکی از وزرای حکومت جدید آن کشور ملاقات نماید که از پشتیبانی اردو برخوردار است.

آن مقام که از اظهار نامش خودداری نموده گفت قرار است آن سان سوچی با سان سوچی، وزیر کار آن کشور به روز دوشنبه در یکی از مهمان خانه های دولتی ملاقات نماید.

سان سوچی تحت قیادت حکومت قبلی برما مسؤول روابط میان انجمن نظامی و این برندۀ جایزۀ صلح نوبل بود.

آن سان سوچی پس از گذشتاندن ۱۵ سال در زندان و یا نظر بند، در ماه نومبر سال گذشته آزاد شد.

XS
SM
MD
LG