لینک های دسترسی

Breaking News

شورای اطفال بیجاشده در کابل تشکیل جلسه داد


جریان نشست شورای اطفال بیجاشدگان شهر کابل

کودکانی که در کمپ های بیجا شده ها در شهر کابل زندگی می کنند از نبود سرپناه رنج برده و از حکومت خواهان توزیع سرپناه برای خانواده های شان اند.

کودکان ۱۲ کمپ بیجا شدگان در شهر کابل و کودکان کارگر روی جاده ها از یک هفته به اینسو گرد هم جمع شده و زیر نام "شورای اطفال شهر کابل" مشکلاتی را که در محیط شان داشتند با هم درمیان گذاشتند.

این برنامه از سوی سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال به راه انداخته شده بود و در حدود ۳۵۰ تن از کودکان بیجا شدۀ داخلی در آن مصروف آموزش در بخش سرکس و سایر بخشها اند.

بیشتر این کودکان از عدم دسترسی و نبود سرپناه، مکتب، برق و سایر امکانات ابتدایی رفاهی در کمپ های بیجاشدگان شکایت دارند.

در نشستی که از سوی این نهاد امروز برگزار گردیده بود از رئیس بیجا شدگان داخلی و اضطرار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز دعوت شده بود تا کودکان مشکلات شان را با وی در میان بگذارند.

بیشترین کودکان در صحبت با نماینده وزارت مهاجرین وعودت کننده گان خواهان فراهم آوری سرپناه از سوی دولت شدند.

عزیزه، کودک ۱۲ ساله که درسرکس تعلیمی و تربیتی مصروف آموزش است و از مدت پنج سال در کمپ بغلان در کارته نو کابل زندگی میکند، نبود سرپناه را مشکل عمدۀ بیجاشدگان عنوان می کند.

عزیزه گفت"ما در کمپ زندگی میکنیم،کثافات چهار طرف ما را گرفته دولت باید توجه کند به ما سرپناه بدهد ما خانه مجهز ومجلل نمیخواهیم یک خانه عادی میخواهیم".

وحید افغان،پسر ۱۳ ساله دیگر که بیش از چهار سال است در یکی از کمپ های بیجاشدگان شهر کابل زندگی می کند، نبود سرپناه را عامل محرومیت کودکان از رفتن به مکتب می خواند.

مهر خدا صبار، رئیس بیجا شدگان داخلی و اضطرار وزارت مهاجرین وعودت کنندگان از پلان ها برای ایجاد مسکن و شهرک ها برای بیجاشدگان داخلی خبر داد. او افزود که دولت در نظر دارد تا در سال آینده به مشکلات این کمپ ها راه حل پیدا کند.

آقای صبار گفت یکی از چالشها برای انتقال این خانواده ها بی میلی آنان به رفتن به ولایات مربوطۀ شان است، چونکه به گفتۀ وی بیجاشدگان خواهان یافتن سرپناه در کابل اند.

رئیس بیجا شدگان داخلی و اضطرار وزارت مهاجرین وعودت کنندگان گفت که به اساس پالیسی تازه که از سوی این وزارت سال گذشته ساخته شده و برای این خانواده ها سه گزینه که جابجا شدن در محلات اصلی، ولایات همجوار و یا ادغام محلی می باشد، درنظر گرفته شده است.

به گفته آقای صبار، دولت افغانستان به کمک سایر نهاد ها میخواهد در سال ۲۰۱۵ این پالیسی را درقدم اول در ولایتهای ننگرهار، هرات، بلخ و شهر کابل تطبیق کند که در این سه ولایت (به استثنای کابل) حدود ۸۰۰ هزار خانوادۀ بیجا شده زندگی می کند.

در حال حاضر در ۵۳ کمپ بیجا شدگان داخلی در شهر کابل به تعداد ۸۰۲۳ خانواده بیجا شده زندگی می کنند که همه از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تثبیت شده و جابجا می شوند.

قرار معلومات وزارت مهاجرین وعودت کنندگاندر حدود ۷۰۰ هزار نفر در اثر ناامنی ها و ۱۰۰ هزار آن در اثر حوادث طبیعی بیجا شده اند که ۳۰ در صد آنان را کودکان تشکیل می دهند.

حکومت افغانستان گفته است که شمار بیجاشدگان داخلی به دلیل ناامنی، نبود فرصت های کاری و وضعیت نابسامان اقتصادی در حال افزایش است.

سرکس تعلیمی و تربیتی اطفال "شورای ساحوی اطفال افغانستان" را ایجاد کرده است. در این شورا مشکلات کودکان که در کمپ ها زندگی می کنند شنیده میشود و به آن رسیدگی صورت می گیرد.

XS
SM
MD
LG