لینک های دسترسی

اولین نشست کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی


تشکیل کمیته گزینش از جمله پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که بعد از سپردن آن به رئیس جمهور توسط او تایید شد

بعد از هفته ها انتظارمقامات ارگ ریاست جمهوری می گویند که قرار است امروز کمیته گزینش نامزدان عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی کار شان را آغاز کنند.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که اعضای این کمیته مشخص شده وکار کمیته درهفته آینده رسما آغاز میگردد.

ظفر هاشمی گفت "هر هفت عضو کمیته گزینش به اساس مندرجات قانون وفرمان تقنینی کارشان تکمیل شده تمام شرایط قانونی را پوره کرده اند قرار است که اینها پنجشنبه نخستین جلسه تعارفی وغیر رسمی ومشورتی خود را برگزار کنند وبعد از دیدن با رئیس جمهورهفته آینده نخستین جلسه رسمی وعلنی شانرا اعلان کنند."

یکی از عوامل تاخیر در کار این کمیته گزینش افراد از سوی نهاد های جامعه مدنی بود که باعث اعتراض برخی دیگر از اعضای جامعه مدنی در مورد نحوه گزینش آن شده بود.

تشکیل کمیته گزینش از جمله ده ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که بعد از سپردن آن به رئیس جمهور توسط او تایید شد، این کمیته وظیفه دارد تا افراد را برای پست کمیشنرهای دو کمیسیون انتخاباتی انتخاب و لست افراد واجد شرایط را به رئیس جمهور بفرستد.

قرار است این کمیته برای تعین کمیشنران کمیسیون انتخابات یک لست ۲۱ نفری افراد واجد شرایط وبرای کمیسیون شکایات انتخاباتی یک لست ۱۵ نفری را به رئیس جمهور تهیه وبه وی پیشکش نماید.

فهیم دشتی یک عضو این کمیته نیز درمورد آغاز کار آن گفت "امید واری مااین است که تاخیر زیاد بود در کار کمیته وحال که موانع هم رفع شده وکار کمیته هر قدر زودتر شروع شود به سود است".

شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید که دلیل تاخیر کاراین کمیته برای هیچ کس خوش آیند نیست زیرا هر قدر که آغاز کار کمیته گزینش به تعویق می افتد به همان اندازه کار انتخابات به تعویق می افتد.

این کمیته هفت عضو دارد که از ستره محکمه، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، یک عضو بورد کمیسیون اصلاحات اداری، یک تن از فعالان زن ازسوی جامعه مدنی، یک تن نماینده از جامعه مدنی ویک تن نماینده از رسانه ها از جمله اعضای آن میباشد.

دین محمد گران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمان سعید، احمد ضیا لنگری، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی به حیث هفت عضو این کمیته تعین گردیده اند.

XS
SM
MD
LG