لینک های دسترسی

Breaking News

گشایش نخستین مرکز کاربرد انترنت برای زنان در کندهار


کاربران در انترنت کلب سحر گل در شهر کندهار
یک مرکز رایگان دسترسی به انترنت برای زنان در شهر کندهار گشایش یافت. مقام ها می گویند این اولین باری است که همچو سهولتی برای زنان در این ولایت، تسهیل گردیده است.

این اولین مرکز دسترسی به انترنت برای زنان در ولایت کندهار است که در یک زمان گنجایش هشت تن را دارد.

این مرکز توسط انجمن خدیجه الاکبرا، یک موسسه غیردولتی حقوق زنان، ایجاد گردیده است. مریم درانی، رئیس این موسسه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که زنان و دختران بدون پرداخت پول می توانند از خدمات این مرکز بهره گیرند.

به گفتۀ مریم درانی که نبود دسترسی به انترنت را یک مشکل برای زنان کندهاری می داند، "استفاده از مراکز دیگر انترنت که در آن مردان می روند، برای زنان تقریباً ناممکن است" و به همین دلیل "تصمیم گرفتیم که یک مرکز جدایی را برای زنان ایجاد کنیم."

فرصت خوب آموزشی

شماری از زنان می گویند گشایش مرکز انترنت برای زنان، به ویژه دختران متعلم، فرصت های خوب آموزش و پیشرفت را میسر می سازد.

یک تن از کاربران انترنت در این مرکز به رادیو آشنا گفت "واقعاً جای بسیار خوشی است که برای خانم ها موقع استفاده از انترنت پیدا می شود. از طریق می شود که افکار و مفکوره های اجتماعی برای بهبود حقوق زن، تغییر کرد."

در ولایت کندهار دختران به مکاتب و پوهنتون دسترسی دارند اما خدمات انترنت در نهادهای آموزشی وجود ندارد.

ایجاد مرکز انترنت برای زنان یک گام مثبت در دسترسی زنان به خدمات اجتماعی پنداشته می شود، اما مشخص نیست که آیا این مرکز از گزند حملات و تهدیدهای گروهای مسلحی که درگذشته با آموز دختران مخالفت نشان داده بودند، مصؤون خواهد ماند یا نه.
XS
SM
MD
LG