لینک های دسترسی

پیروزی حزب سوسیالیست در سنای فرانسه


پیروزی حزب سوسیالیست در سنای فرانسه

برای اولین بار در تاریخ معاصر فرانسه، حزب سوسیالست و متحدین چپگرای آن ، ادارۀ سنای آن کشور را در دست گرفتند.

مخالفین سوسیالست فرانسه ادعا می کنند که پیروزی شان در انتخابات روز یک شنبه، نیکلا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه را در مجلس علیا عاری از حمایت اکثریت می سازد. انتظار می رود که آقای سرکوزی یکبار دیگر نامزدی خود را برای احراز دوبارۀ کرسی ریاست جمهوری اعلام کند.

اکنون حزب سوسیالست ادارۀ ۱٧٧ کرسی مجلس سنا را در اختیار دارد که دو کرسی بیشتر از اکثریت مطلق لازمی می باشد. در حالیکه فقط هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده است، اکثریت پیروزی سوسیالست ها را به مثابۀ زیان بزرگ برای حزب محافظه کار سرکوزی و حزب UMP می نگرند.

XS
SM
MD
LG