لینک های دسترسی

صدها پولیس زن پس از آموزش در ترکیه به کار آغاز کرد


درحال حاضر درحدود سه هزار پولیس زن درنقاط مختلف افغانستان در صفوف پولیس مصروف خدمت هستند

بیشتر از ۴۰۰ افسر پولیس زن بعد از یک دوره آموزشی آماده کار در صفوف پولیس ملی کشور شدند.

این افسران پولیس زن برای مدت شش ماه درکشور ترکیه تحت آموزش قرار گرفتند.

در محفل فراغت این تعداد افسران پولیس زن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از خانواده های این افسران که دختران شانرا به صفوف پولیس ملی فرستادند،ابراز تشکری کرد وگفت که هرکدام شما با وجود موانع فرهنگی یک تصمیم نهایت مهم وجرئت مندانه گرفتید.

رئیس جمهور این افسران پولیس زن را دختران خود خواند وخطاب به مردان پولیس گفت "این دختران،دخترشخصی من است، بنابرین من و بانوی اول شخصا مسوول امنیت این دختران هستیم وهیچ نوع رفتار سو دربرابر آنها،به کسی اجازه داده نمیشود".

آقای غنی گفت که باید شرایط بهتر ومساوی کار از طرف وزارت داخله وبرادران شما که درصفوف پولیس ملی کار میکنند به شما داده شود.

رئیس جمهور از این افسران زن خواست تا در مقابل بی عدالتی ایستاد شوند واز عدالت دفاع کنند.

او افزود که نهایت ضروری است که شما مثالی از تطبیق عدالت وتامین عدالت به مردم شوید.

رئیس جمهور گفت "در شرایط فعلی ما مشکلاتی داریم اما یک نقطه بنیادی را ما درک میکنیم که با حضور زن افغان درتمام عرصه ها صلحی که درافغانستان خواهد آمد،اساس آن دفاع از حقوق زن افغان خواهد بود".

آقای غنی گفت که زن افغان در دفاع از قانون اساسی پیش قدم است و زن افغان دلسوزی بیشتر به همه یی اقشار جامعه دارد.

درحال حاضر درحدود سه هزار پولیس زن درنقاط مختلف افغانستان مصروف خدمت هستنداما وزارت داخله میگوید که این تعداد بسنده نیست و باید تعداد پولیس زن از این هم بیشتر گردد.

XS
SM
MD
LG