لینک های دسترسی

Breaking News

دهشت افگنان در افریقا، در پنج سال جان ۲۰ هزار نفر را گرفته اند


حملات دهشت افگنی در افریقا در مدت پنج سال گذشته جان ۲۰ هزار نفر را گرفته است.

گروه های دهشت افگنی بوکو حرام و الشباب مسوول ۷۱ در صد واقعات و ۹۱ در صد تلفات خوانده شده اند.

تحلیلی را که صدای امریکا بر اساس معلومات پروژۀ "محل تنش های مسلحانه" و پروژۀ "رویداد" انجام داده نشان میدهد که با وجود فعالیت سایر گروه های تندرو، گراف حملات مرگبار دهشت افگنی در این قاره در دو سال اخیر سیر رکودی را طی کرده و شمار مجموعی حملات در تناسب به سال ۲۰۱۲ به گونه چشمیگر کاهش یافته است.

پروژۀ "محل تنش های مسلحانه" خشونت های سیاسی، تظاهرات و واقعات دهشت افگنی را در سراسر افریقا پی گیری میکند.

گزارش های این پروژه، معلومات حملات از سال ۱۹۹۷ به این سو را براساس اطلاعات رسانه های محلی، اعلامیه های دولتی، سازمان های غیر دولتی و مطالعات نشر شده، جمع آوری کرده است.

بر اساس ارزیابی صدای امریکا مبنی بر معلومات جمع آوری شده از نهاد های مختلف به شمول پروژه "محل تنش های مسلحانه"، مرکز مطالعات ستراتیژیک افریقا و فهرست دهشت افگنان وزارت خارجۀ ایالات متحده، در قارۀ افریقا بشمول گروه های وابسته به سازمان های دهشت افگنی، ۳۴ گروه تندرو زیر بیش از صد نام وجود دارد.

گروه بوکو حرام
گروه بوکو حرام

بر بنیاد این معلومات، شمار تلفات ناشی از حملات دهشت افگنی در افریقا در سال ۲۰۱۵ بیشتر از سالیان دیگر بود، سالی که گروه دهشت افگنی بوکوحرام بیش از هشت هزار نفر را در نایجریا، کامرون، چاد و نایجر از بین برد.

بر اساس ارزیابی صدای امریکا، هیچ گروهی دیگری در تناسب به بوکوحرام باعث تلفات و ویرانی در افریقا نشده است. این گروه در ۲۰ سال گذشته مسوول یک ثلث تلفات ناشی از حملات دهشت افگنی در قاره افریقا شناخته شده است.

در سال ۲۰۱۶ در تناسب به نهُ سال گذشته، شمار کمتر از تلفات ناشی از حملات دهشت افگنی در افریقا ثبت شده، در حالیکه تا ماه جون سال ۲۰۱۷ از کشته شدن ۸۹۳ نفر گزارش شده است.

XS
SM
MD
LG