لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراف زن ایرانی محکوم به سنگسار به انجام عمل فحشاء


اعتراف زن ایرانی محکوم به سنگسار به انجام عمل فحشاء
اعتراف زن ایرانی محکوم به سنگسار به انجام عمل فحشاء

تلویزیون دولتی ایران گفته های زنی را به نشر سپرد که گویا وی به برقراری روابط نامشروع با دو مرد پس از مرگ شوهرش اعتراف کرده است. این زن به اعدام محکوم شده است.

تلویزیون دولتی ایران این زن را در مصاحبۀ منتشره از این تلویزیون، سکینه محمدی آشتیانی معرفی می نماید.

در این مصاحبه، این زن اعتراف میکند که وی با پسر کاکای شوهرش روابط نامشروع داشته است، و هم چنان بر سر این بحث میکند که وی را در کشتن شوهرش کمک کرده است.

او در گذشته این اتهامات وارده بر خودش را رد کرده است.

آشتیانی هم چنان وکیل مدافع خود را که در حال حاضر در ناروی خواهان پناهنده گی شده است، به خاطر انتشار دوسیه اش انتقاد می کند.

وکیلان مدافع دیگر وی میگویند که وی دو روز پیش از ثبت مصاحبه مورد شکنجه قرار گرفته است.

پس از غوغا در برابر حکم وارده بالای آشتیانی، ایران به گونۀ موقتی روش سنگسار این خانم را به تعلیق قرار داده است، اما ممکن است که او اعدام گردد.

گروه های حقوقی هراس دارند که نشر این مصاحبه باعث خواهد شد تا ایران این زن را اعدام کند.

XS
SM
MD
LG