لینک های دسترسی

Breaking News

غنی رئیس و مقام های میدان هوایی کرزی را برکنار کرد


아일랜드 북부 콜레인의 다운힐 해변에서 제1차세계대전 종전 100주년을 맞아 영국 감독 대니보일이 기획한 프로젝트 중 하나인 모래 작품 주위로 관광객들이 모여있다. 모래작품의 주인공은 1차세계대전 중이던 1918년에 사망한 간호장교 레이첼 퍼거슨이다.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، رئیس و قوماندان سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را بخاطر غفلت وظیفوی از سمت های شان سبکدوش کرد.

آقای غنی دستور داده است تا بست ریاست میدان هوایی به اعلان سپرده شود و وزارت امور داخله افراد مسلکی را برای سمت قوماندانی سرحدی میدان پیشنهاد کند.

رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفته است تا تمام منسوبین این میدان که بیشتر از پنج سال وظیفه اجرا کرده اند، باید بدون استثنا تبدیل شوند و کارمندان جدید در یک پروسه شفاف پس از بایومتریک و ثبت دارایی های شان، استخدام گردند.

برکناری این مقام ها پس از ارزیابی های کمیسیون بررسی وضعیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی صورت گرفت.

در گزارشی این کمیسیون، شماری ارگان های امنیتی در میدان متعدد و موجودیت تداخل وظیفوی میان شان نگران کننده خوانده شده و گفته شده است که تعدد دفاتر در این میدان هوایی، راه را برای قاچاق باز ساخته است.

این کمیسیون همچنان موجودیت ذخایر تیل قراردادی ها را از نگاه امنیتی و انحصار قرارداد های تیل توسط سه شرکت نگران کننده خوانده است.

رئیس جمهور غنی پس از بررسی گزارشی کمیسیون مؤظف، هر سه قرارداد های تیل میدان هوایی را دارای مشکلات جدی حقوقی دانسته و دستور داده است تا دوباره تنظیم و نهاد های مربوطه شرایط فسخ قرارداد ها را به صورت اساسی بررسی کرده و به مشوره وزارت عدلیه و لوی څارنوالی، آنها را فسخ نمایند.

XS
SM
MD
LG