لینک های دسترسی

لویه جرگه به امضای پیمان ستراتیژیک موافقت نمود


لویه جرگه به امضای پیمان ستراتیژیک موافقت نمود

بیش از دوهزار تن از جانب رئیس جمهور کرزی به شکل انتصابی از 34 ولایت افغانستان به خاطر بحث روی امضای پیمان ستراتیژیک با ایالت متحده امریکا وچگونه گی پروسه صلح به کابل دعوت شده بودند.

لویه جرگه عنعنوی افغانستان پس از بحث چهار روزه، عصر روز شنبه با ارایه قطعنامه 76 ماده یی به عنوان پیشنهاد ومشورت به حکومت وپذیرش آن ازسوی حامد کرزی، رئیس جمهور کشور به پایان رسید.

بیش از دوهزار تن از جانب رئیس جمهور کرزی به شکل انتصابی از 34 ولایت افغانستان به خاطر بحث روی امضای پیمان ستراتیژیک با ایالت متحده امریکا وچگونه گی پروسه صلح به کابل دعوت شده بودند.

رئیس جمهورکرزی این مشورتهای 76 ماده یی اعضای جرگه مشورتی را به خیر ملت افغانستان خوانده گفت که همه شرایط را که گذاشته اید وهم پیشنهاداتی را که ارایه کرده اید همه درست اند و ما این را می پذیریم.

آقای کرزی این مشورتهای جرگه را هدایت مردم افغانستان دانسته با این الفاظ ابراز همنوایی کرد "به تمام معنی با تمام مواد قطعنامه تان همنوا، هم صدا هستیم و این قطعنامه را برای دولت افغانستان ما، هدایت مردم افغانستان میدانیم."

در چهل کمیتۀ کاری که روی دو موضوع مهم امضای پیمان ستراتیژیک با ایالت متحده و چگونه گی پروسه صلح طی چهار روز بحث وگفتگو صورت گرفت بدون استثناء در مورد امضا وعقد پیمان ستراتیژیک با ایالت متحده توافق کلی وجود داشته سفارش شده است که عقد پیمان ستراتیک یک امر ضروری ونیاز مردم افغانستان است .

اما، در هر کمیته در مورد توجیهات، شرایط وقیوداتی پیشنهاد شده است که در میان هر کمیته متفاوت بود اما در قطعنامه هم این شرایط با گسترده گی تمام انعکاس یافته است.

بطور مثال در ماده یی 19 آمده است:

"برای حصول اطمینان از عملی شدن همکاریهای ستراتیژیک، سند امضا شده باید در سازمان ملل ثبت گردد واز آنها تعهد گرفته شود که همکاریها وامور تعهد شده از سوی امریکا در وقت و زمان معیینه آن عملی میگردد."

مطابق قطعنامه 76 ماده یی لویه جرگه سند همکاری وستراتیژیک که با ایالت متحده امریکا امضا میشود باید موقتی بوده طی ده سال آینده به پایان می رسد.

در مورد چگونه گی پروسه صلح که موضوع دوم اجندای جرگه بود دیدگاههای اعضای جرگه جز دو سه موضوع همانا آوردن تغییرات در ساختار واعضای شورای عالی صلح، داشتن تعریف روشن از دوست ودشمن، آوردن فشار زیاد بالای پاکستان به عنوان تمویل کنندۀ مخالفان نظام سیاسی افغانستان وهمچنان پیگیری قضیه قتل استاد برهان الدین ربانی ازطریق سازمان ملل- تفاوت دیدگاهها در شیوه وتطبیق پروسه صلح به صراحت تمام دیده میشود .

اما در مورد اینکه صلح یک ضرورت افغانستان است تفاوت دیدگاهها وجود نداشت.

در پایان این جرگه رئیس جمهور با بیانیۀ به حاضرین وعده داد که در مدت زمان باقی مانده زمامداری اش تلاش میکند که مصوونیت ادارات ملکی ومصوونیت مامورین ادارات ملکی را از طریق قانون تضمین نماید.

رئیس جمهور درین محفل به تعمیم معارف وبهبود معارف افغانستان هم تاکید کرد.

XS
SM
MD
LG